Vydání rodného listu

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Vydání rodného listu

 2. Základní informace k životní situaci

  Příslušný k zápisu narození je matriční úřad, v jehož správním obvodu se fyzická osoba narodila. Zápis do knihy narození se provede na základě písemného hlášení zdravotnického zařízení o narození dítěte, případně na základě ústního oznámení o narození dítěte mimo zdravotnické zařízení, nebyly-li jeho matce následně poskytnuty zdravotní služby.

  Při  narození  dítěte v  cizině, jestliže  jeden z  rodičů je  občanem České republiky, mohou rodiče požádat o zápis narození do zvláštní matriky v Brně, která jim vystaví český rodný list. Žádost o zápis do zvláštní matriky se podává u zastupitelského úřadu České republiky nebo u kteréhokoliv matričního úřadu. 

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)

  Vydání rodného listu pro novorozence vyřizují rodiče dítěte, popřípadě jejich zákonní zástupci (pokud jsou rodiče dítěte nezletilí), anebo soudem jmenovaný opatrovník (pokud jsou rodiče omezeni ve svéprávnosti).

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Při narození dítěte v Městské nemocnici Ostrava, na ulici Nemocniční v Moravské Ostravě, obdrží matriční úřad z porodnice „Hlášení o narození dítěte“. Na základě tohoto hlášení a potřebných dokladů předložených rodiči zapíše matriční úřad dítě do knihy narození a vystaví rodný list dítěte. K vyřízení rodného listu je možné se dostavit nejdříve 3 pracovní den po narození. Rodný list pro novorozence si vyzvednou rodiče na matrice narození.

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Osobní návštěvou na oddělení matriky a ohlašovny Úřadu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz.

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Vydání  rodného  listu pro  novorozence  žádejte u matričního úřadu, v jehož územním obvodu se nachází porodnice, v níž se dítě narodilo.

  V Ostravě jsou to tyto matriční úřady:

  Úřad městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz
  Úřad městského obvodu Poruba
  Úřad městského obvodu Vítkovice

  Pokud se novorozenec nenarodil v porodnici, o vydání rodného listu žádejte u matričního úřadu podle místa narození dítěte.

  Matrika Magistrátu města Ostravy rodné listy pro novorozence nevystavuje.

 7. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  U dítěte narozeného v manželství jeden z rodičů předloží:

  • oddací list,
  • platné  občanské  průkazy, případně cestovní doklad nebo průkaz o povolení k pobytu cizince, byl-li mu vydán,
  • souhlasné prohlášení o jménu, či jménech dítěte,
  • případně další doklady potřebné k zjištění, nebo ověření správnosti údajů, zapisovaných do knihy narození.

  U dítěte narozeného mimo manželství, jehož otec není znám, matka předloží:

  • rodný list,
  • pravomocný rozsudek o rozvodu manželství, je-li matka rozvedená,
  • úmrtní list manžela, je-li matka ovdovělá,
  • platný  občanský  průkaz nebo  cestovní  doklad  nebo průkaz o povolení k pobytu cizince, byl-li  vydán,
  • případně další doklady potřebné k zjištění, nebo ověření správnosti údajů, zapisovaných do knihy narození.

  U dítěte narozeného mimo manželství, k němuž bylo určeno otcovství před narozením, předloží jeden z rodičů:

  • platné občanské průkazy, nebo cestovní doklad, nebo průkaz o povolení k pobytu cizince, byl-li mu vydán,
  • souhlasné prohlášení rodičů o určení otcovství,
  • souhlasné prohlášení rodičů o jménu, popřípadě jménech dítěte,
  • rodný list matky a otce dítěte,
  • pravomocný rozsudek o rozvodu manželství, je-li matka rozvedená,
  • úmrtní list manžela, je-li matka ovdovělá,
  • případně další doklady potřebné k zjištění, nebo ověření správnosti údajů, zapisovaných do knihy narození.

  U dítěte narozeného mimo manželství, k němuž nebylo určeno otcovství před narozením, předloží oba rodiče:

  • platné občanské průkazy, nebo cestovní doklad, nebo průkaz o povolení k pobytu cizince, byl-li mu vydán,
  • rodný list matky a otce dítěte,
  • pravomocný rozsudek o rozvodu manželství, je-li matka rozvedená,
  • úmrtní list manžela, je-li matka ovdovělá,
  • případně další doklady potřebné k zjištění, nebo ověření správnosti údajů, zapisovaných do knihy narození.

  Při určení otcovství k nenarozenému dítěti oba rodiče předloží:  

  • platné občanské průkazy budoucích rodičů,
  • rodné listy budoucích rodičů,
  • pravomocný rozsudek o rozvodu manželství, je-li budoucí matka rozvedená,
  • úmrtní list manžela, je-li budoucí matka ovdovělá,
  • těhotenský průkaz.

  Při určení otcovství rodičem, který je neslyšící, němý nebo nemluví nebo nerozumí česky, je nutná pro souhlasné prohlášení rodičů o určení otcovství přítomnost tlumočníka. Účast tlumočníka zajištuje jeden z rodičů na vlastní náklady. Bez přítomnosti tlumočníka nelze souhlasné prohlášení učinit. Nejde-li o tlumočníka jmenovaného ministrem spravedlnosti nebo krajského soudu, musí tlumočník složit slib do rukou matrikáře.

  V případech hodných zvláštního zřetele, zejména u osoby, která žádá o udělení mezinárodní ochrany na území České republiky, azylanta nebo osoby požívající doplňkové ochrany, může matriční úřad připustit nahrazení dokladů čestným prohlášením rodičů, případně jednoho z nich.

 8. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

  Předepsané formuláře nejsou stanoveny.

 9. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Za vydání prvopisu rodného listu se nevybírá žádný správní poplatek.

 10. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Příslušný matriční úřad vystaví rodný list do 30 dnů od obdržení hlášení o narození dítěte ze zdravotnického zařízení, případně do 30 dnů od ústního oznámení o narození dítěte.

 11. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

  Další účastníci postupu nejsou stanoveni.

 12. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  Narození dítěte je jeho zákonný zástupce povinen oznámit zdravotní pojišťovně, u které je v den jeho narození matka dítěte pojištěna.

 13. Elektronická služba, kterou lze využít

  Vyřízení rodného listu po narození dítěte elektronicky zákon o matrikách prozatím neumožňuje. 

 14. Popis byl naposledy aktualizován

  12.01.2021

 15. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno