Základní škola Ostrava, Nádražní 117, příspěvková organizace

Informace o škole

FOTO Nádražní

Logo

www.zsnadrazni.eu

Základní škola sídlí nedaleko centra Ostravy ve dvou budovách. Historická část školy má statut kulturní památky a sídlí v ní 1. stupeň se školní družinou a novější část školy, ve které jsou umístěny učebny 2. stupně a většina odborných učeben. Areál druhého stupně školy je bezbariérový.  Ve škole se nacházejí  2 tělocvičny vybavené na gymnastiku a míčové hry, v malé tělocvičně je vybudován boxerský ring, který je využíván ve spolupráci s klubem Boxing Ostrava pro volnočasové aktivity v rámci Boxerské akademie.

Základní škola pracuje podle školního vzdělávacího programu pod názvem „Vzdělávání pro život - dobrý start do života". Program podporuje výuku anglického jazyka od. 1. ročníku, druhý cizí jazyk – němčina, je vyučován od 7. ročníku. Rodiče žáků si mohou zvolit vzdělávání svých dětí buď ve „sportovní třídě“ – s rozšířenou výukou tělesné výchovy a volitelným předmětem sportovní hry nebo v „běžné“ třídě, kde je posílená časová dotace českého jazyka a matematiky.

Na škole je zřízeno školní pedagogické pracoviště (s pozicemi školní psycholog, školní asistent, speciální a sociální pedagog), které slouží k realizaci péče o děti se specifickými vývojovými poruchami, k reedukaci specifických poruch učení, k péči o nadané žáky atd. Škola se zapojuje i do mezinárodních projektů (např. Erasmus +), v jejichž rámci probíhají výměnné pobyty žáků na partnerských školách. Součástí školy je školní družina, která nabízí zájmové vzdělávání pro žáky školy i o prázdninách. Na škole působí řada zájmových kroužků pod vedením našich pedagogů - sportovní, ekologický, výtvarný, modelářský, stolní tenis a hudební. Zároveň  v naší tělocvičně mohou dětí navštěvovat zájmové útvary mažoretek, basketbalu a boxu, které organizují spolupracující organizace.

Ředitel                                                

Mgr. Libor Novotný                            

Telefon: 596 116 289