Základní škola Ostrava, Gen. Píky 13A, příspěvková organizace

Informace o škole

ZŠO, Gen. Píky 13A, PO

Logo www.zsgepiky.cz

Základní škola je středně velkou městskou školou sídlištního typu. Nachází se ve výhodné poloze uprostřed sídliště Fifejdy. Je úplnou státní základní školou, která poskytuje vzdělání cca 600 žákům v prvním až devátém ročníku. Všechny ročníky mají tři paralelní třídy. Výuka probíhá v 27 kmenových třídách podle školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Již v první třídě se vyučuje anglický jazyk, od 6. ročníku jazyk německý. Od 2. ročníku se vyučuje informatika. Od 1.9.2021 došlo k úpravě školního vzdělávacího programu. Byl zaveden nový samostatný předmět Výchova ke zdraví. Dále došlo k rozšíření Informatiky na 2. stupni o Grafiku a multimédia. Předmět je zaměřen na počítačovou grafiku a zpracování multimediálního obsahu. Žáci jsou vedeni k vyhledávání vhodných ICT nástrojů, využití internetu i algoritmizaci úloh.

Vzhledem ke změně financování základních škol jsou více početné třídy děleny v rámci výuky na menší skupiny, například v předmětech cizí jazyky, tělesná výchova, pracovní činnosti, matematika, apod. Díky tomuto dělení na menší skupiny dochází ke zkvalitňování výchovně vzdělávacího procesu.

Ve školním roce 2021/2022 se škola zaměřuje na snížení dopadu distanční výuky (vlivem Covid – 19) na žáky. Proto škola realizuje více než 35 skupin doučování pro žáky, kteří jsou ohroženi školní neúspěchem.

Kromě toho se věnuje také žákům, kteří se připravují na přijímací zkoušky na SŠ.

Předností základní školy jsou moderně vybavené třídy a odborné učebny. V roce 2020 došlo v rámci projektu Zlepšování infrastruktury základních škol, k vybudování nových odborných učeben – jazyková laboratoř, učebna německého jazyka, učebna přírodních věd (zeměpis, přírodopis), kreativní dílna, učebna pěstitelských prací (skleník neboli zimní zahrada). Kromě těchto učeben se ve škole nachází počítačové učebny, dvě jazykové učebny, učebna fyziky a chemie s laboratoří, tři dílny sloužící k výuce pracovních činností, učebna pěstitelství, cvičná kuchyň, hudebna a v neposlední řadě školní knihovna, výtvarná dílna a keramický ateliér. Většina odborných učeben je vybavena interaktivní tabulí. Kmenové třídy jsou z velké části také vybaveny interaktivními tabulemi a počítačovými stanicemi. V atriu školy se nachází moderně řešená letní venkovní učebna. Výhodou mimo jiné je, že má škola i dvě venkovní učebny, které jsou hodně využívány jak k výuce, tak na k zájmovým aktivitám či k prezentaci školy, školním projektům, hudebním a kulturním akcím. 

Vedle školy je venkovní hřiště vhodné zejména pro míčové hry - fotbalové travnaté hřiště, menší travnaté hřiště, hřiště pro basketbal s umělým povrchem, dvě volejbalová hřiště s asfaltovým povrchem. Dále škola využívá běžeckou atletickou dráhu pro vytrvalostní běhy a druhou kratší pro sprinty, sektor pro skok daleký, skok do výšky a pro vrh koulí. Uprostřed celého areálu je umístěna klidová zóna s dětskými atrakcemi pro mladší žáky a školní družinu. V roce 2023 by měla být zahájena rekonstrukce celého areálu včetně vybudování moderních hřišť s novými povrchy.

Předností školy je dále to, že má každý žák svou uzamykatelnou skříňku.

Škola je velice aktivní v získávání finančních prostředků z grantů EU (výzva 56, 57, šablony I., II. a III. pro ZŠ, Comenius, Erasmus +, Infrastruktura ZŠ, Talentmanagement, apod.), které jsou využívány například na vybavení školy technikou, pomůckami či například na mezinárodní spolupráci škol.

Pro rok 2022 má škola připravenou žádost o dotaci v rámci IROP – rekonstrukce a obnova dílen pracovních činností, vybavení novými pracovními stoly, židlemi, sadami nářadí a nástrojů, pořízení strojů a zařízení, obráběcích strojů, CNC strojů, stavební úpravy apod.

Dále pak projektovou žádost ITI - v rámci projektu vznikne učebna GrDeViR (grafiky, designu a virtuální reality). Kromě toho bude stávající multimediální učebna, vybudovaná v roce 2019 v rámci projektu Zlepšování infrastruktury ZŠ, rozšířená o prvky virtuální reality, robotické stavebnice a humanoidní roboty.

Při škole působí školní sportovní klub, který nabízí podmínky pro pravidelné pohybové aktivity žákům z územně si blízkých škol, které nemají pro sportovní činnost materiální nebo personální podmínky. Jmenovat můžeme kroužky plavání, florbalu, kopané, stolního tenisu, basketbalu, volejbalu, pohybových her atd.  Mimo výukový program zajišťuje škola pro své žáky řadu zájmových a volnočasových aktivit – keramický kroužek, výtvarný kroužek, kroužek anglického jazyka, informatiky, ekologický, dopravní výchovy atd. Každoročně se jedná o více než 25 kroužků. Žáci společně s učiteli vydávají školní časopis.

Škola má bezbariérový vstup. V areálu školy se nachází 2 tělocvičny a plavecký bazén.

Základní škola byla také pilotní školou v rámci projektu Pohyb a výživa či Hodina pohybu navíc. O pokračování v projektu má škola zájem. Čeká se na rozhodnutí MŠMT.

Samostatnou kapitolou jsou projektové dny - např. celoměsíční projekt Kouzlo vánoc (Mikuláš, lampiónový průvod, vánoční jarmark, vypouštění balónků Ježíškovi), projekt Čteme spolu (spolupráce prvňáků a deváťáků), Drakiáda, Velikonoční jarmark, pečení závinů, čarodějnice, rozloučení s vycházejícími žáky.

Škola úzce spolupracuje s mateřskou školou Lechowiczova a Varenská, které se účastní mnoha projektů - projekt Předškolička, ve kterém se snažíme předškolákům přiblížit naši školu, Dýňobraní, Drakiáda, cvičení v tělocvičně apod.

Každoročně se žáci účastní ozdravných pobytů, lyžařského výcviku, turistického kurzu v Beskydech či sportovně pobytového kurzu v zahraničí (Chorvatsko, Bulharsko).

Svým vybavením, úrovní vzdělávání a aktivitami patří základní škola Gen. Píky k nejlepším školám v Ostravě.

 

Více informací na:

www.zsgepiky.cz, instagram nebo facebook.

 

Ředitel                                                

Mgr. Jan Veselý                                 

Telefon: 596 612 102