Základní škola Ostrava, Matiční 5, příspěvková organizace

Informace o škole

MŠO, Matiční 5, PO
Budova Matiční 5

Budova 30. dubna 20

www.zs-mat5.cz

Základní škola Ostrava, Matiční 5, příspěvková organizace poskytuje vzdělání zhruba 750 žákům ve dvou školních budovách na ulicích Matiční 5 a 30. dubna 20. U každé budovy se nacházejí odpočinkové prostory, které slouží k výuce tělesné výchovy, trávení přestávek žáky a k odpolednímu pobytu účastníků školní družiny.

V rámci rozšířené výuky jazyků mají žáci prvního stupně předmět anglický jazyk již od první třídy. Žáci druhého stupně si pak mohou zvolit druhý cizí jazyk již v šestém ročníku. Škola kromě anglického jazyka vyučuje německý, ruský a francouzský jazyk.

Logo

Škola disponuje dvěma tělocvičnami, dvěma počítačovými učebnami, ve kterých bylo v roce 2019 vyměněno všech 49 žákovských počítačů, dále odbornou učebnou fyziky a poloodbornou učebnou chemie. Ve většině z celkových 35 učeben jsou umístěny interaktivní tabule s příslušenstvím.

Našim žákům a jejich zákonným zástupcům poskytujeme poradenské služby v rámci školního poradenského pracoviště, které tvoří dva speciální pedagogové, dva výchovní poradci, metodik prevence rizikového chování a školní psycholog. Tito pedagogičtí pracovníci se věnují zejména žákům se speciálními vzdělávacími potřebami, s výukovými a výchovnými problémy a žákům cizincům. Od roku 2019 škola zřídila funkci kariérového poradce, který je zde žákům a rodičům k dispozici v oblasti volby budoucího studia a povolání.

Velkou pozornost věnujeme tradičně i žákům nadaným. Práce s nimi, kromě zvolené rozšířené výuky jazyků, je směřována do oblasti soutěží, projektů a mimoškolních činností, kde mohou často porovnávat svou úroveň získaných dovedností s ostatními v měřítku obvodním až národním. Pro technicky nadané žáky škola vytvořila Centrum technického nadání, kde se žáci baví 3D technikou a programovatelnými roboty. Škola dále v odpoledních hodinách nabízí pestrou paletu zájmových kroužků.

Pro žáky prvního stupně funguje od 6.00 do 16.30 školní družina. Žáci docházejí do celkem jedenácti oddělení, kde se věnují převážně zájmové činnosti. Základní škola dále provozuje školní jídelnu pro své žáky, žáky Matičního gymnázia a Janáčkovy konzervatoře.

 

Ředitel                                            

Mgr. Vladimír Matuš

Telefon: 596 127 382