Waldorfská základní škola a mateřská škola Ostrava, PO

Informace o škole

 ZŠW

Logo

www.zswaldorfostrava.cz

Waldorfská základní škola a mateřská škola Ostrava, se nachází v Ostravě - Přívoze v ulici Na Mlýnici 36/611. Škola po svém přestěhování má k dispozici vlastní školní budovu s tělocvičnou, jídelnou a školní družinou. V září 2014 se do nově zrekonstruovaných prostor na této adrese přestěhovala také mateřská škola, která zde má dvě oddělení.

Základní škola se řídí obecnými principy waldorfské pedagogiky, kterou tvůrčím způsobem rozvíjí vzhledem k místním, časovým a kulturním podmínkám. Cílem školního vzdělávacího programu „Waldorfská škola“ je rozpoznat možnosti, vlohy a nadání každého dítěte, pomáhat mu v poznávání sama sebe, aby se výchovou a vzděláváním stávalo svobodným a samostatným člověkem. V 1. až 7. ročníku se neznámkuje, žáci jsou hodnoceni slovně. V 8. a  9.třídě dostávají žáci kromě slovního hodnocení i známky, které pak vykazují na přihláškách pro střední školy. Od první třídy se žáci učí dva cizí jazyky a také hře na flétnu. Velký důraz je kladen na umělecké prožívání vyučování. V průběhu školní docházky mívají žáci zpravidla jednoho třídního učitele, který je podrobně obeznámen s osobností každého dítěte ve třídě a je schopen citlivě reagovat na všechny pozitivní změny i krize v jeho vývoji.

Mateřská škola se řídí obecným cílem výchovně-vzdělávacího procesu a tím je harmonický rozvoj dítěte předškolního věku s důrazem na oblast citovou a morální. Pedagogické působení vychází z vývojové psychologie Rudolfa Steinera, dále taky z dlouholeté praxe v oblasti waldorfské pedagogiky. Vzhledem k tomu, že dítě předškolního  věku potřebuje své síly k rozvoji a upevnění stavby orgánů a své tělesnosti, není výchova zaměřena přednostně  na rozvoj intelektu. Učitelka provádí všechny činnosti s dětmi – malování, šití, pečení chleba, modelování, pohybová výchova, zpěv. Principem je výchova napodobováním. Podíl rodičů na chodu školky je samozřejmostí. Rodiče pomáhají s organizací slavností, výročních jarmarků, společných výletů. Účastní se nabízených přednášek, pravidelných třídních schůzek a individuálních rozhovorů s učitelkami, kde mají možnost se dozvědět, jak jejich dítě prospívá a čemu je případně třeba věnovat pozornost. Obsah činností je uspořádán do jednotlivých celků, které tematicky vycházejí z ročních svátků: slavnost sv.Michaela, Martinská slavnost, Advent, Masopust, Velikonoce a jarní slavnost, Svatojánská slavnost.

Ředitelka

Mgr. Lenka Holeksová

Tel: 597 578 538