Ztráty a nálezy

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Ztráty a nálezy

 2. Základní informace k životní situaci

  Označení - pojmenování - životní situace

  Ztráty a nálezy

  Základní informace k životní situaci

  Problematiku ztrát a nálezů upravuje ustanovení. § 1045 – 1065 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Dle ustanovení § 1052 je ten, kdo najde ztracenou věc, povinen ji vydat vlastníkovi, nebo tomu, kdo ji ztratil. Není-li vlastník znám, je nálezce povinen ji odevzdat obci, na jejímž území k nálezu došlo.  V případě městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz je orgánem příslušným k přebírání, uchovávání a vydávání nalezených věcí Úřad městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz.

  Přihlásí-li se v zákonné lhůtě vlastník věci, je povinen:

  • před převzetím věci prokázat totožnost,
  • prokázat vlastnické právo k věci,
  • sdělit obci dobu a místo, kdy a kde byla věc ztracena,
  • sdělit popis hledané věci,
  • provést úhradu nákladů, které obci prokazatelně vznikly (např. poštovné, přepravné, parkovné).

  Seznam nalezených věcí, jejichž vlastník není znám, je zveřejňován na úřední desce městského obvodu Moravská Ostrava  a  Přívoz.

  Je-li nalezeno zvíře, u něhož je zjevné, že mělo vlastníka, oznámí nálezce nález bez zbytečného odkladu obci, nelze-li z okolností poznat, komu má být vráceno. Osoba, která nalezené zvíře opatruje, o ně pečuje jako řádný hospodář, dokud se jej neujme vlastník. Je-li nalezeno zvíře zjevně určené k zájmovému chovu a nepřihlásí-li se o ně nikdo do dvou měsíců od vyhlášení nálezu, nabude k němu nálezce vlastnické právo. Prohlásí-li nálezce obci, že zvíře nabýt nechce, a svěří-li obec zvíře neodvolatelně osobě, která provozuje útulek pro zvířata, může tato osoba se zvířetem volně nakládat, pokud se o ně nikdo nepřihlásí do čtyř měsíců ode dne, kdy jí bylo zvíře svěřeno.

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)

  V případě odevzdání nalezené věci je oprávněn jednat nálezce, v případě vyzvednutí nalezené věci je oprávněn jednat vlastník věci, nebo osoba, která věc ztratila.

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Podmínkou odevzdání nebo vyzvednutí nalezené věci je předložení platného průkazu totožnosti (občanský průkaz, pas).

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Odevzdání nebo vyzvednutí nalezené věci a sepsání protokolu.

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Úřad městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, odbor vnitřních věcí, oddělení vnitřní správy, náměstí Dr. E. Beneše 555/6, 729 29 Ostrava.

 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

  Tuto situaci můžete řešit v úředních hodinách na Úřadě městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, náměstí Dr. E. Beneše 555/6, 729 29 Ostrava, odbor vnitřních věcí, oddělení vnitřní správy, kancelář č. 232, 2. patro.

   

 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  Platný průkaz totožnosti (občanský průkaz a pas).

 9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

  Nejsou stanoveny.

 10. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Úhrada nákladů, které vznikly v  souvislosti s opatrováním nalezené věci.

 11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Okamžitě.

 12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

  Nejsou stanoveni.

 13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  Nejsou stanoveny.

 14. Elektronická služba, kterou lze využít

  Odevzdání nebo vyzvednutí nalezené věci nelze vyřídit elektronickou poštou.

 15. Podle kterého právního předpisu se postupuje
 16. Jaké jsou související předpisy
 17. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
 18. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
 19. Nejčastější dotazy na toto téma a odpovědi na ně
 20. Další související informace
 21. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
 22. Související životní situace a návody, jak je řešit
 23. Za správnost návodu odpovídá útvar
 24. Kontaktní osoba
 25. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
 26. Popis byl naposledy aktualizován

  05.01.2022

 27. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno

 28. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace