Registrované významné krajinné prvky

Obvod zabezpečuje údržbu zeleně na cca 186 ha, přičemž z toho cca 62 ha tvoří registrované významné krajinné prvky (dále jen VKP), což představují především parky a sady. Tyto VKP představují pro centrální městský obvod cenné plochy porostů, ke kterým je přistupováno se zvláštní péčí a pochopitelně i vyššími nároky.

Parky a sady v centru města mají zpravidla význam společensko rekreační. Lidé zde nacházejí většinou klid a odpočinek a taky místa k procházkám či kulturně společenským a sportovním akcím. Tyto sadovnicky upravené plochy také poskytují útočiště zejména ptákům a jiným živočišným druhům přivyknutých na život ve městech.

Na území obvodu MOaP se v současné době nachází 7 sadů a 2 parky, které byly zároveň odborem ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy vyhlášeny za významné krajinné prvky a jeden lesopark. Jsou to:

Významné krajinné prvkyVýměra
Komenského sady 28,5 ha
Sad Milady Horákové 12,3 ha
Bezručův sad 0,8 ha
Husův sad 1,1 ha
Sad Boženy Němcové 8,6 ha
Mecnerovský sad 0,5 ha
Sad na ul. 30. dubna 0,4 ha
Hřbitov na ulici Slovenská (park) 2,3 ha
Park Hlubina 5,1 ha
Lesopark podél ulice Hlubinská 2,8 ha

Největším a nejvíce navštěvovaným místem k odpočinku jsou bezpochyby Komenského sady v Ostravě. Jsou příkladem velkého parkového útvaru celoměstského významu. V parku najdeme jak rozsáhlé parkové plochy, tak koncepčně vysazované porosty, které jsou průběžně doplňovány či obměňovány, odpočinková zákoutí, záhony květin a okrasné keře v podrostu vzrostlých stromů, uměle modelovaný terén, dětský areál s cukrárnou, menší soustavy hřišť a dětských prvků pro děti a také kus historie - památník Rudé armády. Přes celou délku parku jsou nainstalovány lavičky a vede cyklistická stezka, která lemuje břeh řeky Ostravice a spojuje městské části Muglinov a Slezskou Ostravu. Díky značné velikosti parku bylo možno vyčlenit v jeho severní části také zónu pro volný výběh psů.

Letecký snímek Komenského sadů zde

Dalšími hodnotnými VKP v městském obvodu jsou:

  • skupina jírovců na ul. Soukenické
  • jírovce u sladovny ostravského pivovaru

Bližší informace o registrovaných významných krajinných prvcích na území města Ostravy naleznete zde.