Péče o zeleň

Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz v rámci své samostatné působnosti zajišťuje na svém území údržbu zeleně na cca 186 ha, na kterých se nachází funkční prvky zeleně – stromy, keře, trávníkové plochy, záhony, skupiny stromů a keřů aj. Jedná se o zeleň na pozemcích ve vlastnictví statutárního města Ostravy. Prioritním cílem územní samosprávy je zabezpečovat pro své obyvatelstvo kvalitní údržbu veřejné zeleně, včetně jejího rozvoje.

Údržba veřejné zeleně je zajišťována prostřednictvím příspěvkové organizace Technické služby Moravská Ostrava a Přívoz, p.o. (www.tsmoap.cz). Ze strany městského obvodu je u této organizace prováděna pravidelná kontrola  zaměřená na sezónní činnosti a stav veřejných prostranství  vč. městského mobiliáře a to v týdenních intervalech.

Základem veřejné zeleně v centrálním městském obvodu jsou především městské sady a parky, dále pak nově se tvořící sídlištní zeleň vznikající při regeneracích sídlišť, zeleň z dob minulých, uliční alejové stromořadí a volné upravené travnaté plochy s keřovými či stromovými porosty.

Pro potřeby údržby zeleně je městský obvod rozdělen na 5 základních částí.

Rozdělení obvodu z hlediska zajišťování údržby zeleně je v současné době následující: