Pečovatelská služba

Veřejný závazek městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz jako poskytovatele pečovatelské služby

Poslání

Posláním městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz jako registrovaného poskytovatele sociálních služeb je formou terénní a ambulantní pečovatelské služby zajistit potřebnou pomoc seniorům a zdravotně postiženým osobám na území našeho obvodu, kteří se ocitly v nepříznivé sociální situaci, při zvládání péče o vlastní osobu a domácnost. Městský obvod poskytuje pečovatelskou službu v rozsahu svých možností definovaných v "Nabídce" poskytovaných úkonů pečovatelské služby“ tak, aby služba byla poskytována dle individuálních potřeb osob, v jejich zájmu a v náležité kvalitě a aby rozvíjením samostatnosti osob posilovala jejich sociální začleňování.

Cíl

Cílem městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz je při poskytování pečovatelské služby:

 • umožnit klientům žít běžným způsobem života, podporovat je v činnostech, kde jsou sníženy jejich schopnosti zejména v oblasti osobní péče a péče o domácnost,
 • poskytovat sociální službu, která zachovává a rozvíjí důstojný život klientů s maximálním důrazem na jejich svobodnou vůli a soukromí,
 • prostřednictvím depistáže informovat občany starší 75 let o možnostech individuální péče s pomocí pečovatelské služby.

Cílová skupina

1. Pečovatelská služba je určena osobám, které 

 • mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení

a

 • spadají do věkové struktury:
  dospělí od 27 do 64 let
  mladší senioři od 65 do 80 let
  starší senioři nad 80 let

2. Podle § 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění, má městský obvod možnost odmítnout uzavřít se zájemcem smlouvu o poskytování pečovatelské služby pouze, pokud:

a)    neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá (tedy zájemce požaduje poskytnutí jiné
než pečovatelské služby),

b)   nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí služby (uzavřením smlouvy by překročil kapacitu uvedenou v registraci u krajského úřadu),

c)    zdravotní stav osoby, která žádá o poskytnutí pobytové sociální služby, vylučuje poskytnutí takové sociální služby; tyto zdravotní stavy stanoví prováděcí předpis, nebo

d)   osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, vypověděl v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy.

Principy

 • Rovný přístup ke klientům
 • Důraz na svobodu volby klienta
 • Ochrana práv a osobních svobod klientů
 • Poskytování služby podle individuálních potřeb klientů
 • Flexibilita
 • Pomoc při sociálním začleňování organizováním zájmových a společenských aktivit
 • Podpora aktivního přístupu a rozvoje samostatnosti
 • Podpora k takovým činnostem, které nevedou k dlouhodobému setrvávání nebo prohlubování nepříznivé sociální situace
 • Posilování sociálního začleňování
 • Dodržování Etického kodexu pracovníků zajišťujících poskytování sociálních služeb městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz
 • Průběžné vzdělávání a supervize pracovního týmu

Veřejný závazek vydala Rada městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz jako součást směrnice č. SME 2023-06 „Poskytování pečovatelské služby“ na své 14. schůzi dne 29. 5. 2023 usnesením č. 0631/RMOb2226/14/23.

Forma, místo a rozsah poskytování pečovatelské služby 

Městský obvod poskytuje pečovatelskou službu formou terénní a ambulantní služby, a to jak v bytech v domech s pečovatelskou službou ve správě městského obvodu, tak v domácnostech klientů mimo tyto domy.

Městský obvod poskytuje pečovatelskou službu v rozsahu základních činností služby vymezených v § 40 odst. 1) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, přičemž jednotlivé úkony těchto činností jsou specifikovány v Nabídce poskytovaných úkonů.

Městský obvod poskytuje pečovatelskou službu na základě smlouvy s klientem služby.

Městský obvod poskytuje pečovatelskou službu za úhradu na základě sazebníku úhrad, který je zpracován podle prováděcí vyhlášky k zákonu o sociálních službách a který schválila rada městského obvodu. Doba poskytování pečovatelské služby

Okamžitá kapacita pečovatelské služby 16 + 1

Dům s pečovatelskou službou na ul. Gajdošova 39

Pondělí – pátek

7:00 - 19:00
Sobota, neděle a svátky           7:00 - 15:30

Dům s pečovatelskou službou na ul. Dobrovského 53 

Pondělí – pátek

7:00 - 15:30

Domácnosti klientů mimo domy s pečovatelskou službou

Pondělí – pátek

7:00 - 19:00
Sobota, neděle a svátky           7:00 - 15:30

Financování

Pečovatelská služba je realizována převážně z rozpočtu městského obvodu, z úhrad klientů služby a s finanční podporou Moravskoslezského kraje.

logo

Kontakty

Zodpovědět veškeré ústní i telefonické dotazy o službě a předat potřebné tištěné formuláře a informace  jsou připraveni zaměstnanci zařazení do oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí.

Přílohy: