Odlehčovací služba

Veřejný závazek městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz jako poskytovatele odlehčovací služby

Poslání

Posláním městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz jako registrovaného poskytovatele sociálních služeb je formou pobytové odlehčovací služby poskytnout potřebnou pomoc osobám, jejichž péči po přechodnou dobu nemohou zabezpečit členové rodiny nebo jiné fyzické osoby. Městský obvod poskytuje odlehčovací službu v rozsahu svých možností definovaných v „Nabídce poskytovaných úkonů odlehčovací služby“ tak, aby služba byla poskytována dle individuálních potřeb osob, v jejich zájmu a v náležité kvalitě a aby rozvíjením samostatnosti osob posilovala jejich sociální začleňování.

Cíl

cílem městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz při poskytování odlehčovací služby je:

-        Umožnit pečující osobě nezbytný odpočinek.

-        Poskytnout pomoc na přechodnou dobu.

-        Umožnit klientovi opět se vrátit do svého přirozeného sociálního prostředí.

-        Podporovat klienta s ohledem na jeho schopnosti a dovednosti.

 Cílová skupina

1. Odlehčovací služba je určena osobám, které

 • mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí a
 • spadají do věkové struktury:
  dospělí od 27 do 64 let
  mladší senioři od 65 do 80 let
  starší senioři nad 80 let

Principy

 • Rovný přístup ke klientům
 • Důraz na svobodu volby klienta
 • Ochrana práv a osobních svobod klientů
 • Poskytování služby podle individuálních potřeb klientů
 • Flexibilita
 • Pomoc při sociálním začleňování organizováním zájmových a společenských aktivit
 • Podpora aktivního přístupu a rozvoje samostatnosti
 • Podpora k takovým činnostem, které nevedou k dlouhodobému setrvávání nebo prohlubování nepříznivé sociální situace
 • Posilování sociálního začleňování
 • Dodržování Etického kodexu pracovníků zajišťujících poskytování sociálních služeb městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz
 • Průběžné vzdělávání a supervize pracovního týmu

Veřejný závazek vydala Rada městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz jako součást směrnice č. SME 2023-07„Poskytování odlehčovací služby“ na své 14. schůzi dne 29. 5. 2023, usnesením. č. 0631/RMOb2226/14/23.

Forma, místo a rozsah poskytování odlehčovací služby

 • Městský obvod poskytuje odlehčovací službu formou pobytové služby nepřetržitě po dobu 24 hodin denně v domě s pečovatelskou službou na ul. Gajdošova 39, v 6 pokojích s celkem 10 lůžky, vybavených k tomuto účelu potřebným nábytkem a polohovacími elektrickými lůžky.
 • Rozložení pokojů: 1x bezbariérový dvoulůžkový pokoj, 3x dvoulůžkový pokoj, 2x jednolůžkový pokoj

 • Službu je možno sjednat maximálně na dobu 6 měsíců a přednostně je určena občanům městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz. V případě volné kapacity je dostupná rovněž dalším seniorům a zdravotně postiženým osobám.
 • Městský obvod poskytuje odlehčovací službu v rozsahu základních činností služby, vymezených v § 44, zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, přičemž jednotlivé úkony těchto činností jsou specifikovány v nabídce zde, a to na základě žádosti zde.

 • Městský obvod poskytuje odlehčovací službu na základě smlouvy s klientem služby.
 • Městský obvod poskytuje odlehčovací službu za úhradu na základě sazebníku úhrad zde který je zpracován podle prováděcí vyhlášky k zákonu o sociálních službách a který schválila rada městského obvodu.

 Okamžitá kapacita 10 lůžek

Financování

Odlehčovací služba je realizována převážně z rozpočtu městského obvodu, z úhrad uživatelů služby a s finanční podporou Moravskoslezského kraje.

logo

Kontakty

Zodpovědět veškeré ústní i telefonické dotazy o službě a předat potřebné tištěné formuláře a informace jsou připraveni zaměstnanci zařazení do oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí.

Přílohy: