Služby Czech POINT

Výpisy, podání, autorizovaná konverze

Czech POINT v současnosti poskytuje ověřené výstupy a umožňuje podání živnostenskému úřadu. Tzn., že každý, kdo zaplatí příslušný poplatek na místě Czech POINT, může v době provozu požádat o následující:

Výpis z Katastru nemovitostí

O výpis z Katastru nemovitostí České republiky může požádat anonymní žadatel. Výpis lze požadovat na základě listu vlastnictví nebo podle seznamu nemovitostí. Pokud žadatel žádá výpis podle listu vlastnictví, musí znát katastrální území a číslo listu vlastnictví. Vydání první strany výpisu je zpoplatněno částkou, jejíž výše je 100 Kč; každá další strana výpisu je zpoplatněna částkou 50 Kč. Pokud žadatel žádá o výpis podle seznamu nemovitostí, měl by znát katastrální území a dále buď parcelní číslo požadované nemovitosti, jedná-li se o pozemek, nebo stavební parcelu nebo číslo popisné, jedná-li se o stavbu. I v tomto případě je ověřený výstup zpoplatněn stejně. O výpis lze zažádat i podle seznamu jednotek, v případě, že budova je dělena na jednotky, což je typické u větších staveb, dělících se na jednotlivé byty, garáže atd. V tomto případě pochopitelně musí žadatel znát nejen popisné číslo domu, ale i přesné číslo bytu v domě.

Výpis z Obchodního rejstříku

O výpis z Obchodního rejstříku České republiky opět může požádat anonymní žadatel. Výpis lze požadovat na základě znalosti IČ nebo názvu subjektu. I zde je vydání první strany výpisu zpoplatněno částkou 100 Kč; každá další strana výpisu je zpoplatněna částkou 50 Kč.

Výpis ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů

O výpis ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů může požádat anonymní žadatel. Výpis lze požadovat na základě znalosti IČ nebo názvu subjektu. I zde je vydání první strany výpisu zpoplatněno částkou 100 Kč; každá další strana výpisu je zpoplatněna částkou 50 Kč.

Výpis z Živnostenského rejstříku

O výpis z Živnostenského rejstříku České republiky může požádat anonymní žadatel. Výpis lze požadovat na základě znalosti IČ nebo obchodního názvu subjektu. I v tomto případě je vydání první strany výpisu zpoplatněno částkou 100 Kč; každá další strana výpisu je zpoplatněna částkou 50 Kč.

Výpis z Insolvenčního rejstříku

O výpis z Insolvenčního rejstříku České republiky může požádat anonymní žadatel. Výpis lze požadovat na základě znalosti IČ. V případě žádosti výpisu na základě osobních údajů je požadována znalost jména a příjmení, event. data narození a rodného čísla. Vydání první strany výpisu je zpoplatněno částkou 100 Kč; každá další strana výpisu je zpoplatněna částkou 50 Kč.

Výpis bodového hodnocení osoby

Výpis bodového hodnocení osoby z Centrálního registru řidičů lze osobě, které se výpis týká, vydání první strany výpisu zpoplatněno částkou 100 Kč; každá další strana výpisu je zpoplatněna částkou 50 Kč.

Modul autovraky Informačního systému odpadového hospodářství MŽP

Od 1. ledna 2009 autorizují kontaktní místa Czech POINT kontaktní osoby, které žádají o oprávnění k přístupu do MA ISOH ("Modul Autovraky Informační Systém Odpadového Hospodářství") za účelem podání agendy nebo její kontroly. Služba je zpoplatněno částkou 100 Kč; každá další strana výpisu je zpoplatněna částkou 50 Kč.

Výpis z Rejstříku trestů

Podle §11a odst. 1 zákona č. 269/1994 Sb. o Rejstříku trestů v platném znění, lze vydat výpis z evidence Rejstříku trestů osobě, které se výpis týká, pouze na základě písemné žádosti. Tuto žádost není třeba ručně vyplňovat, klient ji obdrží vyplněnou k podpisu předtím, než mu je výpis z Rejstříku trestů vydán; tuto žádost úřad archivuje dle zákona. Osoba, které lze na pracovišti Czech POINT výpis vydat, musí mít platný doklad totožnosti a musí mít přiděleno rodné číslo. To znamená, že výpis se může vydat i cizincům, kteří mají například trvalé bydliště v České republice. Výpisy lze vydávat i zplnomocněncům, kteří žádají o výpis z Rejstříku trestů na základě plné moci. Tato musí být k tomuto účelu úředně ověřena. Vydání výpisu je zpoplatněno částkou 50 Kč.

Podání živnostenskému úřadu

Podání lze učinit v listinné nebo elektronické podobě. Kontaktní místo veřejné správy neprodleně doručí přijaté podání živnostenskému úřadu, který si podatel zvolí. Pokud podatel živnostenský úřad nezvolí, bude podání doručeno živnostenskému úřadu dle místa podání. Podatel je povinen prokazovat totožnost předložením platného dokladu - občanského průkazu, cestovního pasu apod.

Podání v elektronické podobě: Na portálu hospodářské komory (http://www.formulare.komora.cz) vyplňte formulář a odešlete na zpracování do systému Czech POINT. Portál vygeneruje identifikační tiket s číslem – to si prosím poznamenejte. Dostavte se na nejbližší kontaktní místo Czech POINT, kde pracovníkovi kontaktního místa sdělte, že chcete učinit podání do RžP a číslo identifikačního tiketu. Vámi předem vyplněná data budou automaticky nahrána do formuláře kontaktního místa Czech POINT. Formulář bude vytištěn a budete pracovníkem kontaktního místa vyzván/a k potvrzení správnosti údajů na formuláři podpisem a úhradě správních poplatků podle ceníku. Poté budou data v elektronické formě zaslána do informačního systému RžP a v listinné podobě doručena na zvolený Živnostenský úřad.

Podání v listinné podobě: Na portále hospodářské komory vyplňte formulář a vytiskněte jej. Dostavte se na nejbližší kontaktní místo Czech POINT, a vyplněný formulář předložte pracovníkovi kontaktního místa. Budete vyzván/a k potvrzení správnosti údajů na formuláři podpisem a úhradě správních poplatků podle ceníku. Formulář bude v listinné podobě doručen na zvolený Živnostenský úřad.

Autorizovaná konverze dokumentů

Úplné převedení dokumentu v listinné podobě do elektronické podoby nebo úplné převedení elektronického dokumentu do dokumentu v listinné podobě. Autorizovaná konverze je zpoplatněna částkou 30 Kč/stránka. Dokument, který provedením konverze vznikl, má stejné právní účinky jako dosud používaná ověřená kopie. Ověřovací doložka každé provedené konverze se ukládá do centrálního úložiště ověřovacích doložek, na základě čehož lze získat ověření autorizované konverze.

Konverze z listinné do elektronické podoby - zákazník přinese listinu, kterou chce konvertovat. Výstup je dle volby zákazníka předáván na CD/DVD nebo je zaslán do tzv. Úschovny, tedy úložiště konvertovaných dokumentů, kde si jej zákazník kdykoliv později vyzvedne. Úhrada nosiče CD/DVD je provedena v rámci úhrady poplatku za konverzi.

Konverze z elektronické do listinné podoby - elektronický dokument, který chce zákazník konvertovat, je možné přinést buď na CD/DVD) nebo poslat z datové schránky zákazníka do Úschovny (datového úložiště). V tomto případě s sebou zákazník přinese potvrzení o vložení dokumentu do datového úložiště pro potřeby konverze, které obsahuje jeho jednoznačnou identifikaci.

Podání žádosti o zřízení datové schránky

Na kontaktních místech veřejné správy Czech POINT je možné podat žádost o zřízení datové schránky. Žadatel předloží doklad totožnosti. Žádost vyplní pracovník přepážky elektronicky, následně jí vytiskne a předloží zákazníkovi k podpisu. Datová schránka bude zřízena do tří dnů. Poté obdrží zákazník přístupové údaje poštovní zásilkou do vlastních rukou. Zřízení datové schránky není zpoplatněno.

Podání žádosti o zneplatnění přístupových údajů do datové schránky a vydání nových

V případě ztráty nebo odcizení přístupových údajů do datové schránky může oprávněná osoba k datové schránce požádat o zneplatnění přístupových údajů a vystavení nových. Žadatel předloží doklad totožnosti. Žádost vyplní pracovník přepážky elektronicky, následně jí vytiskne a předloží zákazníkovi k podpisu. Ke zneplatnění stávajících přístupových údajů dojde okamžitě. Poté bude automaticky odeslán e-mail s odkazem na aktivační portál, kde dojde k vygenerování nových přístupových údajů. Zneplatnění údajů a vydání nových není zpoplatněno.

Přidání pověřené osoby k přístupu do datové schránky

Zneplatnění přístupových údajů pověřené osoby (zrušení osoby)

Znepřístupnění datové schránky, která byla zřízena na žádost

Opětovné zpřístupnění datové schránky, která byla zřízena na žádost

Žádost, aby datová schránka plnila/neplnila funkci orgánu veřejné moci

V rámci statutárního města Ostravy lze o výpisy požádat také na: