Statutární město Ostrava - oficiální portál
  • Velikost písma:
  • A
  • A
  • A

Osobní nástroje

Zastupitelé dnes schválili rozpočet na rok 2019

Poslední změna: Čtvrtek 20.12.2018 15:18

Zastupitelé městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz schválili 20. prosince rozpočet obvodu pro rok 2019. Schválený rozpočet je sestaven na základě reálného zhodnocení finančních možností obvodu na příjmové i výdajové stránce. „Hospodařit budeme s částkou v celkovém objemu cca 536,6 mil. Kč, tj. o 52,2 mil. Kč více než v letošním roce.

Celkové příjmy jsou rozpočtovány ve výši cca 494,2 mil. Kč. Financování z vlastních zdrojů ve výši cca42,4 mil. Kč představuje zapojení vlastních finančních prostředků, které tvoří převody prokazatelných úspor výdajů roku2018 a splátky úvěru na pořízení budovy radnice,“ uvedla starostka Zuzana Ožanová.

Výše daňových příjmů je rozpočtována ve výši 71,6 mil. Kč. Částka těchto příjmů vychází z očekávané skutečnosti roku 2018 a dále z platné obecně závazné vyhlášky o regulaci hazardu, dle které je na území městského obvodu povoleno provozování sázkových her pouze v kasinech umístěných v 9 objektech v městském obvodu. Nedaňové příjmy jsou v celkové výši cca 150,2 mil. Kč. Strukturu nedaňových příjmů tvoří příjmy, které vytvářejí jednotlivé odbory z vlastní činnosti. Jsou to zejména příjmy z poskytování služeb a příjmy z pronájmu nemovitého majetku svěřeného městskému obvodu. Výše kapitálových příjmů je plánována na 25,6 mil. Kč. Transfery ze státního rozpočtu a rozpočtu statutárního města Ostravy přesáhnou246,7 mil. Kč.

Celkový objem rozpočtu výdajů na rok 2019 je zpracován v závislosti na reálné tvorbě zdrojů v celkovém objemu cca536,6 mil. Kč. Kapitálové výdaje jsou plánovány ve výši 120,1 milionů Kč.

 

Z investičních akcí městský obvod mimo jiné plánuje pokračovat v realizaci regenerace sídliště
Fifejdy II. Jedná se o XIII. etapu (5,4 mil. Kč) a VII. etapu (2 mil Kč). Řešení bude zahrnovat úpravu parkování, vybudování nových parkovacích stání, rekonstrukci komunikací a chodníků včetně jejich trasování, řešení napojení pěších tahů, úpravu veřejného osvětlení a části inženýrských sítí, sadové úpravy, drobnou architekturu a mobiliář. Rovněž se bude pokračovat v regeneraci sídliště Šalamouna, a to 6. etapou, která řeší jižní prostor sídliště (0,2 mil. Kč).

 

Zmínit lze také připravovanou soutěž o návrh a následnou realizaci památníku válečných veteránů v parku Čs. Letců (0,5 mil. Kč).

 

V rámci úprav bytových domů dojde ke komplexní rekonstrukci bytového domu Sládkova 4
(12 mil. Kč), kde je plánována výměna oken a dveří, oprava fasády vč. zateplení, ošetření nosných prvků střešní konstrukce vč. výměny střešní krytiny a zateplení půdního prostoru, změna dispozice v bytech mimo byty č.1 a č. 5, změna nebytového prostoru v 1. NP na 2 byty, rekonstrukce celkového vnitřního řešení bytů vč. úprav sklepních kójí a připojení na společnou plynovou kotelnu.

 

Rovněž se plánuje realizace změn způsobu vytápění vybudováním nové plynové kotelny v bytových domech Na Náhonu 8, 10, 14 (9,2 mil. Kč) a předpokládáme realizaci nové kanalizační přípojky pro bytové domy Žofie Podlipské 3, 3a, Na Náhonu 8, 10, 14 (2,4 mil. Kč).

 

Dále se bude připravovat projektová dokumentace na výstavbu nového bytového domu Kostelní-Biskupská (3,6 mil. Kč), která obsáhne zajištění všech fází projektového řízení. Předmětem návrhu je bytový dům o 6 nadzemních podlažích s 37 bytovými jednotkami a nebytovými prostory. Součástí budou i 2 podzemní podlaží pro parkování.

 

Další akce se týká samotné budovy radnice ÚMOb na Nám. Dr. E. Beneše 6, kde je plánována realizace první etapy výměny oken (2,4 mil. Kč) a v oblasti informačních technologií výměna síťových prvků (2,4 mil. Kč). V rámci dotačního projektu "Ostravou na alternativní pohon II" budou pořízeny 2 elektromobily (0,8 mil. Kč).

 

V rámci školských zařízení jsou investiční výdaje plánovány na několik akcí, z velké části budou směřovat na projekty modernizace infrastruktury základních škol, jejichž záměrem je zajištění moderního prostředí pro výuku odborných předmětů prostřednictvím rekonstrukce učeben, pořízení IT vybavení, zajištění vnitřní konektivity škol a bezbariérovosti projekty dotčených prostor. Konkrétně dojde k realizaci prací u ZŠO, Zelená (3,8 mil. Kč), ZŠO, Gajdošova (6 mil. Kč), ZŠO, Nádražní (6,7 mil. Kč) a ZŠO a Gen. Píky (6,3 mil. Kč).

 

Součástí plánu investic je také Waldorfská ZŠaMŠO, u které dojde k výměně oken, zateplení, opravě fasády a výměně zdroje vytápění (16,3 mil. Kč) a rovněž proběhne 3. etapa rekonstrukce zahrady spočívající v úpravě oplocení a rekonstrukci povrchů míčových hřišť (2,3 mil. Kč).

 

Plánována je také realizace akce ZŠO, Zelená 42 - zateplení hlavní části budovy a přírodovědecké učebny s rekuperací (19 mil. Kč). Akce se zaměří na zateplení obvodových stěn hlavní budovy ZŠ, v částečném rozsahu také na výměnu oken, dále na zateplení střechy a obvodových stěn přírodovědné učebny a osazení rekuperačních jednotek.

 

Dalším cílem je provést druhou část rekonstrukce zahrady MŠO, Repinova 19, která se zaměří na úpravu zpevněných ploch, chodníků, oplocení a parkovacích ploch (2,2 mil. Kč). Pro ZŠO, Nádražní 117 bude provedena rekonstrukce stávající plynové kotelny (2,7 mil. Kč).

 

U akcí, jejichž realizace je podmíněna získáním finančních prostředků, jsou v rozpočtu zejména náklady na úhradu části projektové dokumentace a zajištění zadávacího řízení veřejné zakázky.

 

Ve výdajové části rozpočtu je dále například neinvestiční příspěvek na ZŠ
a MŠ celkem 44,5 mil. Kč a 4,0 mil. Kč na účelové dotace do oblasti kultury, sportu a sociální oblasti.

 

Neinvestiční příspěvek Technickým službám Moravská Ostrava a Přívoz, p.o. ve výši86,4 mil. Kč bude využit na údržbu veřejné zeleně, na opravy komunikací, komunální služby, strojní a ruční čištění, zimní údržbu a údržbu veřejného prostranství před Obchodním centrem Karolina, před Hlavním nádržím a na ulici Stodolní. Rovněž příspěvek Centru kultury a vzdělávání, který je ve výši 11,1 mil. Kč bude použit na provoz této kulturně vzdělávací instituce. Bude se jednat především o zajištění již tradičních akci, jako jsou Svatováclavský jarmark, Vánoce, Slavnosti Ostravice a akce pro seniory Senior na palubě Parníku, Senior na cestách krajem a kulturou a akce pro seniory v rámci Minikina. Dále provoz střediska GAMA, Atlantik, Parník a Minikina.

 

 

Kontakt

Kontaktní centrum

844 121 314


Spojovatelka

599 444 444

599 442 991

facebook_logo


Úřad městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz
náměstí Dr. E. Beneše 555/6
729 29 Ostrava


Úřední hodiny »