Vedení radnice reaguje na článek v Moravskoslezském Deníku

23/12 2019

Vedení radnice městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz (MOaP) reaguje na článek o ozdravných pobytech dětí, otištěný v Moravskoslezském Deníku dne 6. prosince 2019 pod názvem „Zapomněla Moravská Ostrava na ozdravné pobyty svých dětí?“, ve kterém autor prezentuje nesprávné informace a zavádějící interpretace údajů o organizování a financování ozdravných pobytů i ve srovnání s jinými obvody města Ostravy.

Vedení radnice reaguje na článek v Moravskoslezském Deníku

Dovolujeme si předeslat, že dotační titul Moravskoslezského kraje „Ozdravné pobyty pro děti předškolního věku“ je vyhlašován každý druhý rok (s výjimkou let 2015 a 2016), tj. naposledy byl vyhlášen v roce 2018 s možností podání žádosti do 31. 10. 2019.  

V podmínkách uvedeného dotačního programu je uvedeno závazné rozmezí, ve kterém lze ozdravné pobyty realizovat: jedná se volitelně o dvě topná období (1. topné období od 1. 10. 2018 do 30. 4. 2019 a 2. topné období od 1. 10. 2019 do 30. 4. 2020).  Autor článku zcela pomíjí skutečnost, že v rámci uvedeného dotačního titulu lze podat pouze jednu žádost.

Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz si zvolil 1. topné období, podal žádost o dotaci v říjnu 2018 a obdržel příspěvek ve výši 700 tis. Kč. Současně s touto žádostí bylo v říjnu 2018 požádáno o finanční prostředky (4 193 tis. Kč) z Fondu pro děti ohrožené znečištěním ovzduší města Ostravy na spolufinancování výše uvedeného projektu v termínu leden až duben 2019. Této žádosti bylo také vyhověno. Výše uvedený projekt byl realizován ve dvou 14 denních turnusech od 14. 1. do 9. 2. 2019 pro celkový počet 641 osob.

Co se týče výjezdů cca 2 tisíc dětí z obvodu Ostrava – jih, tak po ověření údajů se bude jednat v naprosté většině o žáky ZŠ. Pobyty pro děti z MŠ, hromadně organizovány přímo obvodem Ostrava – jih, zahrnují pouze cca 100 dětí z jediné MŠ: tato menší skupina předškoláků vyjela díky dotačnímu titulu Moravskoslezského kraje. Jedná se o totožný titul, který MOaP využil na počátku roku 2019. O dotaci z Fondu pro děti ohrožené znečištěním ovzduší města Ostravy tento obvod o příspěvek nežádal (dále „Fond SMO“). Zbývající počet děti, tzn. cca 1900 z obvodu Ostrava – jih, pojede na ozdravné pobyty v rámci svých ZŠ, případně MŠ, na základě individuálních žádostí do Fondu SMO a organizují si je školy a školky samostatně.

Autor se dále odvolává na informace obvodů Poruba a Slezská Ostrava, podle nichž tyto obvody čerpaly dotace na ozdravné pobyty zejména z Fondu SMO. Dle informací vedoucího odboru ochrany ŽP Magistrátu města Ostravy, který má Fond SMO na starosti, bylo ze strany městských obvodů požádáno letos pouze z obvodů Martinov a Mariánské Hory. Z toho je zřejmé, že velké obvody nežádaly v minulých letech a nežádají ani aktuálně, tedy neorganizují pobyty pro děti z mateřských škol hromadně, na rozdíl od našeho obvodu.

Naše děti nezůstanou nijak stranou: v roce 2019 podalo žádost o dotaci 7 z 8 našich ZŠ pro celkový počet 676 žáků, tito vyjedou na ozdravné pobyty v první polovině roku 2020.

Další ozdravné pobyty pro děti z MŠ jsou připravovány obvodem Moravská Ostrava a Přívoz na období podzim 2020 až jaro 2021, mateřské školy jsou o tom informovány a rovněž jim byla sdělena možnost organizování vlastních ozdravných pobytů s využitím jiných vhodných dotačních titulů, kde není MOaP oprávněným žadatelem o dotaci.

Obvod hned z kraje roku 2020 požádá o dotaci z Fondu SMO a poté po vyhlášení dotačního titulu MSK podá žádost do dotačního řízení, aby realizace ozdravných pobytů proběhla v avizovaném období.

Na závěr vedení obvodu MOaP upozorňuje na skutečnost, kterou autor článku zcela opomněl uvést: MŠ Moravské Ostravy a Přívozu navštěvují také děti z jiných obvodů, měst a obcí, jelikož jejich rodiče pracují v centrálním obvodu. Děti tak mohou participovat na výhodách, které jeden z nejaktivnějších obvodů v rámci Ostravy poskytuje svým rezidentům. MOaP rovněž nezapomíná na jiné skupiny svých občanů a využívá dotační tituly pro realizaci jiných projektů (regenerace sídlišť, opravy škol, aktivity pro seniory, atd.).