Zeleň

Celkově se dá zhodnotit, že na sídlišti je zeleně dostatek. Hlavní kostru tvoří listnaté stromy ve stáří cca 40-ti let a pruh ochranné zeleně mezi sídlištěm a ulicí Hornopolní, který je zhruba 25 let po výsadbě a již plní svou funkci. Velké dřeviny v sídlišti tvoří dožívající topoly, které se začínají stávat křehkými a představují budoucí bezpečnostní riziko. Druhová skladba je pro sídliště typická a tvoří ji hlavně tři druhy javorů - javor klen, mléč a jasanolistý. Doplňují je jasany ztepilé, břízy, jírovce. Z jehličnanů jsou zde zastoupeny hlavně borovice černé.

Základní starší kostra vzrostlé zeleně je poměrně řídká a z tohoto důvodu se může zdát zeleně v sídlišti málo. Na první pohled to tak působí, ale je to dáno pouze opticky. V posledních  deseti letech bylo na sídliště vysazeno v rámci náhradních výsadeb přes 400 stromů. Tyto stromy jsou ještě mladé a neplní zcela svou budoucí funkci.

V rámci náhradních výsadeb bylo sídliště doplněno především o drobnější kvetoucí druhy, jako jsou sakury, střemchy, okrasné jabloně, okrasné hrušně, muchovníky. Sídliště bylo rovněž doplněno o jehličnany v podobě borovic černých, smrků pichlavých, smrků Omorikových a jedlí. Z větších listnatých stromů došlo k rozšíření biodiverzity o zajímavé druhy, jako jinany, platany, jerlíny, červenolisté javory a duby červené, které v sídlišti dosud chyběly.

Způsob nových umístění stromů je různý. Za prvé se jednalo o rozptýlenou výsadbu do prázdných míst se zachováním prostorů pro míčové hry a slunění. Za druhé se doplňovaly skupiny o kvetoucí druhy. Za třetí se výsadby využívali pro odclonění a za čtvrté se  vysazovaly drobné aleje podél hlavních komunikací v sídlišti pro podpoření řádu ve složitém uspořádání cest.

Jako jediný prostor zasluhující probírku zeleně se dá označit vnitroblok ulice Lechowiczova, kde se nachází hřiště minikrajina Kurta Gebauera. Dále je nutné zajistit bezpečnost v okolí zastávek MHD probírkou vegetace v jejím okolí.

Listnaté keřové patro bylo na jaře 2012 silně zmlazeno. Díky tomu se zvýšila bezpečnost na sídlišti, protože se stalo přehlednějším.

 

V rámci urbanistické koncepce sídliště byly označeny tři vnitrobloky, kde se do zeleně nebude zasahovat žádnou zástavbou nebo budováním parkovacích míst. Jedná se o vnitroblok ulice Lechowiczova, vnitroblok Ahepjukova (tzv.kopce) a Generála Píky. Zde je nutné provést probírky hustých porostů, údržbu na novějších výsadbách odstraněním kůlů a obrostů na kmeni. Poslední je území parku VITA. Ze všech výše jmenovaných, by si právě park Vita zasloužil zcela nové pojetí a hlavně prostorové uspořádání, protože to současné neodpovídá provozu. Nová zeleň by měla pouze podtrhnout hlavní pěší tahy výsadbou alejí nebo doplněním alejí, které se zde již částečně nachází. Další nová zeleň by měla být součástí nově budovaných parkovišť. Pokud půjdeme detailněji do situace, tak by bylo dobré akcentovat atraktivními výsadbami vstupy do jednotlivých domů a prostor vymezit na polosoukromý ( služící především pro obyvatele domu) a na prostor veřejný. 

 

Schéma zeleně