Dopravní, prostorové a funkční vazby

Dopravní vazby

Dopravně je sídliště velice dobře napojeno na centrum města a i ostatní městské části místními komunikacemi s častými intervaly spojů městské hromadné dopravy – autobusy a trolejbusy. Také po komunikacích pro pěší je centrum města dobře dosažitelné jihovýchodním směrem, přes most nad železnicí a dále po ulici Českobratrské. Na okolní sídlištní zástavbu na jihovýchodě i jihozápadě od řešeného území je sídliště napojeno komunikacemi pro pěší.

Určité bariéry a omezení však skýtají především pro pěší jak frekventovaná komunikace Hornopolní, která lemuje sídliště ze západu, severu i východu, tak oplocené areály , jež hraničí se sídlištěm na jihu. Sídlištěm prochází napříč také část úseku cyklistické trasy F, jež se napojuje na trasu B.

Komunikace

Základní komunikační síť sídliště tvoří převážně slepé obslužné komunikace třídy C3, pouze komunikace ul. Lechowiczova a následně Gen. Píky umožňuje průjezd sídlištěm východozápadním směrem. Tyto obslužné komunikace slouží výhradně pro obsluhování bytových domů popř. občanské vybavenosti. Všechny komunikace jsou dvouproudé. Do sídliště se z nadřazené komunikační sítě – ulice Novinářské a Hornopolní vjíždí šesti směry, rovnoměrně rozloženými po západní, severní a východní hranici sídliště. Z jihu se do sídliště nelze dostat automobilovou dopravou, vede zde pouze frekventované pěší spojení.

 

Schéma kominikací a MHD naleznete ZDE

 

Chodníky

Celé území je pokryto sítí původně založených komunikací pro pěší, většinou 2 m šíře. Postupem času vznikala především v okolí obytných domů a ve skutečných směrech pohybu pěších síť dalších podružných chodníků, které vedou nejkratším spojením k objektům občanské vybavenosti, zastávkám MHD nebo k jiným cílům. Mají rozličné šířky i povrchy, většinou se jedná jen o vyšlapané stezky. Tyto stezky byly zpracovateli velmi pečlivě zmapovány a slouží jako důležitý podklad návrhové části.

 

Cyklistické stezky

Územím prochází úsek značené cyklostezky – trasa F – z jihozápadu na jihovýchod, k napojení na trasu B. Další pokračování cyklostezek sídlištěm je zapracováno do generelu cyklistických stezek města Ostravy.

 

Odstavná a parkovací stání

Při výstavbě sídliště byly parkoviště jako samostatné plochy odstavných stání navrženy jen v minimálním rozsahu, vzhledem ke stupni automobilizace v době vzniku sídliště. Tento stav je plošně v sídlišti dnes naprosto nevyhovující. Deficit začal MMO alespoň z části řešit zadáním vypracování investičního záměru výstavby parkovacího domu v severní části území při komunikaci Hornopolní.

 

Schéma počtu bytů a parkování

 

Schéma počtu bytů a parkování naleznete ZDE

 

Protorové vazby:

Sídliště Fifejdy II spadající do centrální ostravské městské části Moravská Ostrava leží na východ od centra města a je od něj vzdáleno cca 3,8 km.

Ortofotomapa, vzdálenost od centra

Ortofotomapu naleznete ZDE

 

Funkční vazby:

Sídliště Fifejdy II je funkčně napojeno na jihozápadě na panelové sídliště Fifejdy I a směrem dále na starou zástavbu Mariánských Hor, jihovýchodním směrem přes prostorově poměrně úzkou pěší komunikaci mezi oplocením na sídliště Fifejdy III a dále na centrum. Limity  funkční návaznosti sídliště tvoří na jihu oplocené nestabilizované území pozemků v soukromém vlastnictví (spadajících dle územního plánu do zóny lehkého průmyslu) a oplocený areál pivovaru. Na severu tvoří funkční limity jak komunikace Hornopolní, tak v její severní návaznosti frekventovaná komunikace Mariánskohorská, jež probíhá paralelně s Hornopolní.

Se sídlištěm sousedí na východě nový čtyřhvězdičkový hotel Park Inn a moderní rozlehlé kancelářské budovy. Na západ od řešeného území se nachází dva velké areály chemických závodů, které velmi negativně ovlivňují kvalitu ovzduší sídliště.