Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
Zastupitelstvo městského obvodu MOaP (2018-2022), 12. jednání dne 21.09.2020
Materiál č.Evidenční č.VěcZnačka
01/VED/01M1822/0851/20Informace občanům o činnosti orgánů městského obvodu za období od 22.05.2020 do 31.08.2020
01/VED/02M1822/0852/20Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz
02/OFR/01M1822/1019/20Hospodaření městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz za I. pololetí roku 2020
02/OFR/02M1822/0911/20Informace o zániku vymahatelnosti pohledávek
02/OFR/03M1822/0793/20Žádost o prominutí úroků z prodlení
04/OM/01M1822/0723/20Návrh záměru prodat pozemek parc. č. 508/1 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava (lokalita ul. A. Macka)
04/OM/02M1822/0813/20Návrh záměru prodat jednotku č. 1838/8 v domě včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava (lokalita ul. Zborovská)
04/OM/03M1822/1051/20Návrh záměru prodat jednotku č. 2022/4 v domě včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava (lokalita ul. Poděbradova)
04/OM/04M1822/1053/20Návrh záměru prodat jednotku č. 542/6 v domě včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava (lokalita ul. Nádražní)
04/OM/05M1822/1054/20Návrh záměru prodat jednotku č. 2959/7 v domě včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava (lokalita ul. Hornopolní)
04/OM/06M1822/1055/20Návrh záměru prodat jednotky v domech včetně spoluvlastnických podílů na společných částech domu a pozemku v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava (lokalita ul. Nádražní, J. Brabce, Gen. Píky)
04/OM/07M1822/1044/20Návrh na bezúplatné nabytí nemovitých věcí - staveb garáží cizích vlastníků do vlastnictví statutárního města Ostrava (lokalita ul. Muglinovská podél řeky Ostravice)
04/OM/08M1822/1047/20Návrh na prodej části pozemku p. p. č. 382/5 v k. ú. Přívoz, obec Ostrava (lokalita ul. Newtonova)
04/OM/09M1822/0948/20Návrh na prodej pozemku p.p.č. 1354 v k. ú. Přívoz, obec Ostrava, (lokalita ul. Přednádraží)
04/OM/10M1822/1033/20Žádost o stanovisko k záměru města darovat městskému obvodu nesvěřené pozemky, přijmout darem pozemky od ŘSD ČR a stanovisko ke svěření darem nabytých pozemků (lokalita "prodloužená Místecká")
04/OM/11M1822/1097/20Žádost o stanovisko k záměru města prodat pozemky parc. č. 3025/4, parc. č. 3025/5 a parc. č. 3025/7 vše k. ú. Moravská Ostrava pod stavbami garáží ve vlastnictví žadatele (lokalita ul. Válcovní)
04/OM/12M1822/0818/20Žádost o stanovisko k nabytí ubytovny č. p. 2662, která je součástí pozemku parc. č. 2040/14 v k. ú. Moravská Ostrava (lokalita ul. Jílová) od cizího vlastníka
04/OM/13M1822/1043/20Žádost o koupi pozemku parc. č. 2955/73 zastavěného stavbou garáže v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava (lokalita ul. Na Jízdárně)
04/OM/14M1822/1016/20Návrh záměru prodat pozemek parc. č. 1115/9 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava (lokalita ul. Vítězná)
04/OM/15M1822/0816/20Žádost o stanovisko k záměru prodeje pozemků parc. č. 1310/37 a parc. č. 3559/11, v k. ú. Moravská Ostrava svěřených městskému obvodu (lokalita ul. Českobratrská)
04/OM/16M1822/0817/20Žádost o stanovisko k odkoupení a následnému svěření pozemku parc. č. 1343/5 v k. ú. Moravská Ostrava (lokalita ul. Žerotínova) od cizího vlastníka
04/OM/17M1822/1056/20Žádost o souhlas se svěřením - bytové domy ul. Střelniční, ul. Husova, ul. Janáčkova
04/OM/18M1822/1045/20Návrh stanoviska k prodeji pozemků parc. č. 2202/107, parc. č. 2202/108, parc. č. 2202/126, parc. č. 2202/125 a části pozemku parc. č. 2202/2 vše v k. ú. Moravská Ostrava (lokalita ul. Novinářská a U Stadiónu)
04/OM/19M1822/1094/20Návrh na uzavření smlouvy o úpravě vzájemných práv a povinností s dohodou o zániku věcného předkupního práva, o zřízení věcného předkupního práva a o zřízení zákazu zcizení jako práva věcného připravované v souvislosti se stavebním záměrem "Polyfunkční dům VACLAW na Kostelním náměstí v Moravské Ostravě"(lokalita ul. Kostelní, Kostelní náměstí, Střelniční)
05/OŠR/01M1822/0803/20Návrh na podání žádosti o dotaci a spolufinancování projektu "RS - Ostrava, Fifejdy II - VII. etapa, část B + XI. Etapa, část B"
05/OŠR/02M1822/1096/20Návrh na vydání dodatků ke zřizovacím listinám
07/OVV/01M1822/0850/20Souhrnná zpráva o vyjádření na dotazy, připomínky a podněty podané členy zastupitelstva městského obvodu