Vydání potvrzení o občanském průkazu

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Vydání potvrzení o občanském průkazu

 2. Základní informace k životní situaci

  Občanovi se vydává potvrzení o občanském průkazu při

  • ohlášení ztráty, odcizení, poškození nebo zničení občanského průkazu,
  • zadržení neplatného občanského průkazu,
  • nevydání občanského průkazu z důvodu nepředložení některého dokladu potřebného pro jeho vydání,
  • odevzdání občanského průkazu z důvodu, že pozbyl státní občanství nebo ukončil trvalý pobyt na území České republiky anebo požádal o jeho úschovu při dlouhodobém pobytu v zahraničí,
  • odevzdání občanského průkazu opatrovníkem nebo jiným zákonným zástupcem za občana, jehož svéprávnost byla rozhodnutím soudu omezena tak, že není způsobilý požádat o vydání občanského průkazu, popřípadě podpůrcem na základě smlouvy o nápomoci nebo členem domácnosti, jejichž oprávnění k zastupování občana bylo schváleno soudem,
  • odevzdání občanského průkazu nalezeného, po zemřelém nebo prohlášeném za mrtvého
  • odevzdání občanského průkazu z důvodu nebezpečí zneužití dat v identifikačním certifikátu.

  Je-li občanu vydáno potvrzení o občanském průkazu, nemá po dobu jeho platnosti povinnost mít občanský průkaz, pokud mu je tímto zákonem stanovena.
   
  Potvrzení o občanském průkazu není veřejnou listinou.

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)

  Občan starší 15 let jedná v této věci samostatně. Za občana jehož svéprávnost byla rozhodnutím soudu v této oblasti omezena tak, že není způsobilý v této věci jednat, vyřizuje potvrzení o občanském průkazu soudem ustanovený opatrovník.

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Občan je povinen ohlásit neprodleně kterémukoliv obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností nebo matričnímu úřadu, že došlo k poškození, zničení, ztrátě, odcizení nebo zneužití občanského průkazu; v případě odcizení občanského průkazu je možno ohlásit tuto skutečnost též policii. V zahraničí ohlásit neprodleně ztrátu, odcizení nebo zničení občanského průkazu nebo jeho nález nejbližšímu zastupitelskému úřadu.

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Nahlášením ztráty, odcizení, poškození, zničení nebo neplatnosti občanského průkazu u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností a u matričního úřadu, odcizení pak i u policie. Nahlášením těchto skutečností dojde k zablokování občanského průkazu, který je tímto chráněn před zneužitím. Úřad vydá potvrzení o občanském průkazu, které není dokladem totožnosti, je jen potvrzením o tom, proč občan nevlastní občanský průkaz. Pokud je ztracený nebo odcizený občanský průkaz nalezen, poté co byla nahlášena jeho ztráta nebo odcizení, je občan povinen jej odevzdat, neboť je neplatný a zablokovaný a je povinen podat žádost o vydání nového občanského průkazu.

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Potvrzení o občanském průkazu vydává obecní úřad obce s rozšířenou působností nebo matriční úřad. Policie České republiky jej vydává jen v případě, že je jí nahlášeno odcizení občanského průkazu nebo je jí odevzdán nalezený občanský průkaz a nebo při zadržení občanského průkazu.

  V Ostravě jsou to tyto matriční úřady:

  • Úřad městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz,
  • Úřad městského obvodu Poruba,
  • Úřad městského obvodu Ostrava – Jih,
  • Úřad městského obvodu Slezská Ostrava,
  • Úřad městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky,
  • Úřad městského obvodu Radvanice a Bartovice,
  • Úřad městského obvodu Polanka nad Odrou,
  • Úřad městského obvodu Vítkovice,
  • Úřad městského obvodu Svinov,
  • Úřad městského obvodu Stará Bělá,

  a Magistrát města Ostravy (Gorkého 2, Moravská Ostrava, budova Projekty, naproti hotelového domu Jindřich).

 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

  Potvrzení o občanském průkazu vydává v úředních hodinách Úřad městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, náměstí Dr. E. Beneše 555/6, odbor vnitřních věcí, oddělení matriky a ohlašovny, kancelář č. 10, 11, přízemí budovy radnice. 

  Alena Krömrová
  referent vnitřních věcí státu - ohlašovna
  599442856 10 / Edvarda Beneše
  Kateřina Mařáková
  referent vnitřních věcí státu - ohlašovna
  599442857 11 / Edvarda Beneše
 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  Při ohlášení ztráty, odcizení, poškození nebo zničení občanského průkazu není nutné předkládat žádné doklady. 

 9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

  Formuláře nejsou.

 10. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Za vydání potvrzení o občanském průkazu se správní poplatek nehradí.

 11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Potvrzení o občanském průkazu se při ohlášení ztráty, odcizení, poškození nebo zničení, zadržení neplatného občanského průkazu, nebo nevydání občanského průkazu z důvodu nepředložení některého dokladu potřebného pro jeho vydání, vydává na dobu 2 měsíců.

  Potvrzení o občanském průkazu se při odevzdání občanského průkazu z důvodu, že občan pozbyl státní občanství nebo ukončil trvalý pobyt na území České republiky anebo požádal o jeho úschovu při dlouhodobém pobytu v zahraničí, při odevzdání občanského průkazu opatrovníkem nebo jiným zákonným zástupcem za občana, který byl rozhodnutím soudu omezen ve svéprávnosti a při odevzdání občanského průkazu nalezeného, po zemřelém nebo prohlášeném za mrtvého vydává na dobu neomezenou.

 12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

  Každý, kdo nalezne cizí občanský průkaz, potvrzení o občanském průkazu, potvrzení o změně místa trvalého pobytu nebo potvrzení o změně údajů zapisovaných do občanského průkazu, je povinen je odevzdat neprodleně kterémukoliv obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností nebo matričnímu úřadu anebo policii. Stejnou povinnost má i občan, který ohlásil ztrátu nebo odcizení svého občanského průkazu, jestliže dosavadní občanský průkaz nalezne nebo jej získá zpět jinak.
   
  Každý, kdo má v držení občanský průkaz zemřelého občana nebo občana prohlášeného za mrtvého, je povinen jej odevzdat bezodkladně nejbližšímu obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností nebo matričnímu úřadu.

 13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  Občan je povinen požádat o vydání nového občanského průkazu do 15 pracovních dnů po dni, ve kterém došlo ke skončení platnosti občanského průkazu z důvodu ohlášení jeho ztráty, odcizení nebo zničení.

 14. Elektronická služba, kterou lze využít

  Vyřízení potvrzení o občanském průkazu elektronicky zákon o občanských průkazech neumožňuje.

 15. Podle kterého právního předpisu se postupuje

  Zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů.

  Vyhláška č. 400/2011 Sb., kterou se provádí zákon o občanských průkazech a zákon o cestovních dokladech.

 16. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
 17. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

  Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že:

  • poruší povinnost mít občanský průkaz,
  • poruší povinnost chránit občanský průkaz před ztrátou, odcizením, poškozením, zničením nebo zneužitím,
  • nepožádá o vydání nového občanského průkazu,
  • ani po opakované výzvě nepřevezme osobně občanský průkaz,
  • neprodleně neohlásí poškození, zničení, ztrátu, odcizení nebo zneužití občanského průkazu,
  • poruší zákaz provádět zápisy, změny nebo opravy v občanském průkazu, v potvrzení o občanském průkazu, v potvrzení o změně místa trvalého pobytu nebo v potvrzení o změně údajů zapisovaných do občanského průkazu,
  • ani po opakované výzvě nedoloží údaje uváděné v žádosti,
  • úmyslně zničí, poškodí, odcizí nebo zneužije občanský průkaz nebo potvrzení o občanském průkazu,
  • požaduje nebo přijme občanský průkaz jako zástavu nebo odebere občanský průkaz při vstupu do objektu nebo na pozemek,
  • pořídí kopii občanského průkazu a neprokáže souhlas občana,
  • nepožádá o vydání prvního občanského průkazu do 30 dnů ode dne, kdy dosáhla věku 15 let,
  • neoprávněně požádá o vydání občanského průkazu pro jinou osobu,
  • prokazuje údaje občanským průkazem, jehož ztrátu, odcizení nebo zničení ohlásil,
  • neoprávněně pozmění, předá, zveřejní, zablokuje, zlikviduje nebo jinak neoprávněně zpracovává strojově čitelné údaje vedené v občanském průkazu, nebo
  • neoprávněně zapíše, předá, zveřejní, zablokuje, zlikviduje nebo jinak neoprávněně zpracovává údaje vedené v kontaktním elektronickém čipu.

  Za přestupek lze uložit pokutu do 100 000 Kč.

 18. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

  Internetové stránky Ministerstva vnitra ČR.

 19. Související životní situace a návody, jak je řešit
 20. Popis byl naposledy aktualizován

  14.03.2019

 21. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno