Oddělení sociální péče

Řeší:

Zejména zajišťuje terénní sociální práci, poradenskou činnost, poskytuje např. informace o možnostech a výběru sociálních služeb či administrativní pomoc při vyplňování nebo kontrole žádostí o různé typy dávek. Dále poskytuje pomoc občanům, kteří jsou ohrožení sociálním vyloučením. Povinností je také vyhledávat osoby v nepříznivé sociální situaci, informovat je o možnostech řešení jejich situace a za tímto účelem s nimi pracovat (Nádražní ul. č. 110/970, kanceláře č. 401 až 403).

Cílové skupiny:

  • Osoby ohrožené sociálním vyloučením
  • Osoby ohrožené rizikovým způsobem života
  • Osoby, které ztratily přístřeší nebo se nacházejí v nejistém či neadekvátním bydlení
  • Nezaměstnaní a osoby s materiálními problémy
  • Oběti agrese, trestné činnosti a domácího násilí
  • Imigranti
  • Osoby se zdravotním postižením nebo  duševním onemocněním
  • Osoby s ohrožením práv před omezením svéprávnosti

 

V souvislosti s výkonem činnosti kurátora pro dospělé pak spolupracuje se zařízeními pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,  s Vězeňskou službou České republiky, Probační a mediační službou České republiky, správními úřady a územními samosprávnými celky.

 Vedení správního řízení ve věci ustanovení zvláštního příjemce dávky důchodového pojištění (Nádražní ulice č. 110/970, kancelář č. 402) a výkon funkce zvláštního příjemce dávky důchodového pojištění (Nádražní 110/970, kancelář č. 303).

Výkon funkce opatrovníka osob s omezenou svéprávností (Nádražní 110/970, kancelář č. 301 a 302)

Vyřizování žádostí o pronájem bytu v domech s pečovatelskou službou  (Nádražní 110/970, kancelář č. 303)

Oddělení spolupracuje s dalšími subjekty, jako jsou např. Charita, Armáda spásy, občanské sdružení Centrom, s obecně prospěšnou společností Společně-Jekhetane, Vzájemné soužití, Centrum sociálních služeb Ostrava, Renarkon, Poradna při finanční tísni a dále s Domovy pro seniory a s Domovy se zvláštním režimem aj.

Úřední hodiny

Kontakty

Bc. Jana Holásková
vedoucí oddělení sociální péče