Povinně zveřejňované informace

na této stránce zahrnují:

 1. I. Povinně zveřejňované informace orgánů veřejné správy

  -

 2. 1. Název

  Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

 3. 2. Důvod a způsob založení
 4. 3. Organizační struktura
 5. 5. Bankovní spojení

  Komerční banka, a.s., číslo účtu:

  číslo účtuúčel platby, nezbytný identifikační symbol platby
  27-2501080247/0100 nájemné z bytů a nebytových prostor
  19-923761/0100 správní poplatky, místní poplatky, pokuty, plnění z kupních smluv, plnění z dodavatelsko-odběratelských vztahů a ostatní platby městskému obvodu
  6015-923761/0100

  depozitní účet - složené kauce, jistiny dle zákona o veřejných zakázkách, dočasně vložené prostředky klientů 

  Platbu lze provést také v hotovosti či kartou na pokladně MOb nebo vkladem na příslušný účet na pobočkách KB, a.s. (zdarma).

 6. 6. IČ obce

  00845451

 7. 7. DIČ

  CZ00845451

 8. 9. Žádosti o informace
 9. 10. Příjem žádostí a dalších podání
  • osobně - na  podatelně  či na kterémkoliv odboru a samostatném oddělení Úřadu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz

  • elektronicky se zaručeným podpisem

 10. 11. Opravné prostředky
 11. 13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací
 12. 15. Úhrady za poskytování informací
 13. 17. Výroční zprávy podle zákona č. 106/1999 Sb.

  Výroční zprávy:

  2018

  2017

  2016

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 14. 18. Odpovědi na žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb.
 15. II. Informace zveřejňované podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů

  V souladu se zákonem 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 , zpřístupňuje městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz informace o účelu zpracování, kategoriích osobních údajů, kategoriích příjemců, kategoriích subjektu údajů a době uschování osobních údajů zpracovávaných jednotlivými odbory městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz.
  Podle ustanovení čl. 5 odst. 1 písm. e) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 jsou osobní údaje uchovávány pouze po dobu, která je nezbytná k účelu jejich zpracování.

  Označení zvláštního zákona

  Účel zpracování osobních údajů

  Druh osobních údajů

  Kategorie subjektu údajů

  Kategorie příjemců údajů

  Doba uchování osobních údajů

  z.č. 106/1999 Sb.

  Evidování žádostí o   poskytnutí informace

  Adresní a identifikační   údaje

  Žadatel

  Zastupitelstvo MOb MOaP,

  Rada MOb MOaP,  orgány státní správy, moci výkonné a soudní,    

  5 let

  z.č. 85/1990 Sb.

  Evidování podaných petic

  Adresní a identifikační   údaje

  Osoba podávající petici nebo členové petičního výboru a petenti

  Zastupitelstvo MOb MOaP,

  Rada MOb MOaP,  orgány státní správy, moci výkonné a soudní,  

  10 let

  z.č. 128/2000 Sb.

  Evidování podaných stížností

  Adresní a identifikační   údaje

  Stěžovatel

  Zastupitelstvo MOb MOaP,

  Rada MOb MOaP, orgány státní   správy, moci výkonné a soudní

  5 let

  z.č. 500/2004 Sb.

  Evidování podaných stížností

  Adresní a identifikační   údaje

  Stěžovatel,  Účastníci řízení a další dotčené osoby

  Orgány státní správy, moci   výkonné a soudní, účastníci a další dotčené osoby, ti kdož prokáží právní   nebo jiný vážný důvod

  5 let

  z.č. 500/2004 Sb.

  Výkon funkce opatrovníka ve   správním řízení

  Adresní a identifikační   údaje

  Účastníci řízení a další   dotčené osoby

  Orgány státní správy, moci   výkonné a soudní, účastníci a další dotčené osoby, ti kdož prokáží právní   nebo jiný vážný důvod

  5 let

  z.č. 159/2006 Sb.

  Vedení registru oznámení o   střetu zájmů

  Adresní a identifikační   údaje

  Veřejný funkcionář

   -

  5 let od skončení výkonu   funkce

  z.č. 159/2006 Sb.

  Nahlížení do registru   oznámení o střetu zájmů

  Adresní a identifikační   údaje

  Žadatel o informaci podle   zákona č. 159/2006 Sb.

  Žadatelé o informaci z   registru

  5 let od podání žádosti

  z.č. 262/2006 Sb.

  Osobní spisy

  Adresní a identifikační údaje, státní příslušnost, zdravotní pojišťovna, RT, LO, doklad   o nejvyšším dosaženém vzdělání

  Citlivé: zdravotní stav

  Zaměstnanci statutárního   města Ostrava zařazení do Úřadu městského obvodu MOaP, ředitelé příspěvkových organizací zřízených městským obvodem MOaP

  Orgány státní správy, moci   výkonné a soudní,

  45 let po ukončení   pracovního poměru

  z.č. 582/1991 Sb.

  z.č. 155/1995 Sb.

  Evidence pojistného na důchodové a sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

  Adresní a identifikační údaje, úhrn zúčtovaných platů a odměn

  Citlivé: zdravotní stav

  Zaměstnanci statutárního   města Ostrava zařazení do Úřadu městského obvodu MOaP, členové Zastupitelstva   městského obvodu MOaP, členové výborů zastupitelstva a komisí rady městského   obvodu MOaP

  OSSZ

  10 let

  z.č. 48/1997 Sb.

  z.č. 592/1992 Sb.

  Evidence zdravotního pojištění

  Adresní a identifikační údaje, příslušnost k ZP, úhrn zúčtovaných platů a odměn

  Citlivé: zdravotní stav

  Zaměstnanci statutárního   města Ostrava zařazení do Úřadu městského obvodu MOaP, členové Zastupitelstva   městského obvodu MOaP, členové výborů zastupitelstva a komisí rady městského   obvodu MOaP

  Zdravotní pojišťovny

  10 let

  z.č. 312/2002

  Evidence přihlášek do výběrového řízení nebo k veřejné výzvě

  Adresní a identifikační údaje, státní příslušnost, RT, LO, doklad o  nejvyšším dosaženém vzdělání, číslo OP nebo číslo povolení k TP

  Uchazeči a zájemci o   zaměstnání

   -

  5 let

  z.č. 586/1992 Sb.

  z.č. 582/1991 Sb.

  Platová agenda, mzdové listy

  Adresní a identifikační údaje včetně všech dřívějších příjmení, státní příslušnost,  zdravotní pojišťovna, úhrn zúčtovaných platů a odměn, den nástupu do   zaměstnání, jméno a rodné číslo osoby, na kterou uplatňuje nárok na snížení   daně nebo daň. zvýhodnění

  Citlivé: zdravotní stav

  Zaměstnanci statutárního   města Ostrava zařazení do Úřadu městského obvodu MOaP, členové Zastupitelstva   městského obvodu MOaP, členové výborů zastupitelstva a komisí rady městského   obvodu MOaP, členové OVK

  Orgány státní správy, moci   výkonné a soudní, účastníci a další dotčené osoby, ti kdož prokáží právní   nebo jiný vážný důvod

  30 let

  z.č. 312/2002 Sb.

  Zajištění agendy vzdělávání

  Adresní a identifikační údaje

  Zaměstnanci  statutárního města Ostrava zařazení do ÚMob MOaP

  Vzdělávací instituce

  5 let

  z.č. 586/1992 Sb.

  Penzijní a životní pojištění  

  Adresní a identifikační údaje

  Zaměstnanci  statutárního města Ostrava zařazení do ÚMob   MOaP, uvolnění členové Zastupitelstva    ÚMob MOaP

  Penzijní fondy, FÚ

  10 let

  z.č. 500/2004 Sb.

  Vedení  spisu dle správního řádu

  Adresní a identifikační údaje

  Účastníci řízení a další   dotčené osoby

  Orgány státní správy, moci   výkonné a soudní, účastníci a další dotčené osoby, ti kdož prokáží právní   nebo jiný vážný důvod

   

  5 let

   

  5 let od vyřazení spisu zvláštního příjemce důchodu

   

  15 let od vyřazení spisu   OSPOD

   

  v případě staveb  20 let od odstranění stavby

   

  v případech změny jména   a příjmení 20 let

  z.č. 262/2006 Sb.

  Evidence pracovních úrazů

  Adresní a identifikační údaje

  Zaměstnanci  statutárního města Ostrava zařazení do ÚMob   MOaP

  Inspektorát práce, zdravotní   pojišťovny, odborová organizace, OSSZ, PČR

  5 let po skončení pracovního   poměru

  z.č. 262/2006 Sb.

  Školení zaměstnanců   z BOZP a PO

  Identifikační údaje

  Zaměstnanci  statutárního města Ostrava zařazení do ÚMob   MOaP

  Vzdělávací instituce, inspektorát   práce

  5 let

  z.č.  21/2006 Sb.

   

  Legalizace podpisu

  Adresní a identifikační údaje, č. OP, CD

  Žadatel, svědek úkonu

  Orgány státní správy, moci   výkonné a soudní, účastníci a další dotčené osoby,

  10 let

   

  z.č. 254/2001 Sb.

   

  Povodňová komise

  Adresní a identifikační údaje

  Členové povodňové komise

  Povodňové komise

  5 let

  z.č. 301/2000 Sb.

   

  Zápis matričních událostí a   skutečností - narození

  Adresní a identifikační údaje

   

  Narození  na území městského obvodu MOaP a jejich   rodiče

  Orgány státní správy, moci   výkonné a soudní, účastníci a další dotčené osoby, ti kdož prokáží právní   nebo jiný vážný důvod

  100 let od posledního zápisu   v matriční knize

  z.č. 301/2000 Sb.

   

  Zápis matričních událostí a   skutečností - manželství

  Adresní a identifikační údaje

   

  Občané, kteří uzavřeli   sňatek na území městského obvodu MOaP, rodiče, svědci

   

  Orgány státní správy, moci   výkonné a soudní, účastníci a další dotčené osoby, ti kdož prokáží právní   nebo jiný vážný důvod, církve

  75 let od posledního zápisu   v matriční knize

  z.č. 301/2000 Sb.

   

  Zápis matričních událostí a   skutečností - úmrtí

  Adresní a identifikační údaje

   

  Zemřelí na území městského   obvodu MOaP, pozůstalí manželé, vypravitelé pohřbu

  Orgány státní správy, moci   výkonné a soudní, účastníci a další dotčené osoby, ti kdož prokáží právní   nebo jiný vážný důvod

  75 let od posledního zápisu   v matriční knize

  z.č. 301/2000 Sb.

   

  Zápis matričních událostí a   skutečností – registrované partnerství

  Adresní a identifikační údaje

   

  Občané, kteří vstoupili do   partnerství ve správním obvodu registrujícího úřadu, rodiče

   

  Orgány státní správy, moci   výkonné a soudní, účastníci a další dotčené osoby, ti kdož prokáží právní   nebo jiný vážný důvod

  75 let od posledního zápisu   v matriční knize

  z.č. 491/2001 Sb.

   

  Vedení stálého seznamu voličů

  Adresní a identifikační údaje

   

  Voliči s trvalým   pobytem na území městského obvodu MOaP

  MMO, žadatel k vlastní   osobě, členové okrskových volebních komisí

   

  Výpisy ze SV pro volby  – 5 let

  Stálý SV v elektronické   podobě do doby odstěhování či úmrtí voliče

  z.č. 491/2001 Sb.

  Registrace kandidátních listin

  Adresní a identifikační údaje

  Citlivé údaje:

  Příslušnost k politické straně, hnutí

  Kandidáti a zmocněnci   volebních stran

  ČSÚ, MMO

  10 let

  z.č. 62/2003 Sb.

  z. č.247/1995 Sb.

  z. č.130/2000 Sb.

  z. č.491/2001 Sb.

  z. č.275/2012 Sb

  Činnosti související   s okrskovými volebními komisemi

  Adresní a identifikační údaje

   

  Členové okrskových volebních komisí

  MMO, ČSÚ, členové volebních   komisí

  5 let

  z.č. 22/2004 Sb.

  Činnosti související   s konáním místního referenda

  Adresní a identifikační údaje

  Členové přípravného výboru

  MMO, Rada MOb MOaP,   Zastupitelstvo  MOb MOaP

  5 let

  z.č. 133/2000 Sb.

   

   

  Vedení evidence trvalých pobytů  občanů

  Adresní a identifikační údaje

  Citlivé údaje:

  Trestná činnost související   se zákazem pobytu

  žadatel o zápis TP, občané   ČR, cizinci, kteří jsou matkou, otcem, zákonným zástupcem, manželem,  registrovaným partnerem nebo dítětem občana   ČR, osoby které pozbyly státní občanství ČR  

  Orgány státní správy, moci   výkonné a soudní, účastníci a další dotčené osoby, ti kdož prokáží právní   nebo jiný vážný důvod

  50 let od úmrtí nebo   odstěhování občana

  z.č. 328/1999 Sb.

  Vedení evidence vydaných potvrzení   vztahujících se k OP

  Adresní a identifikační údaje

   

  Žadatel, držitel OP

  Orgány státní správy, moci   výkonné a soudní, účastníci a další dotčené osoby, ti kdož prokáží právní   nebo jiný vážný důvod

  5 let

  z.č. 84/1990 Sb.

  Realizace shromažďovacího   práva

  Adresní a identifikační údaje

   

  Svolavatel, zástupce   svolavatele

  Orgány státní správy, moci   výkonné a soudní,

  5 let

  z.č. 365/2000Sb.

  Evidence výpisů - Czech POINT

  Adresní a identifikační údaje

   

  Žadatel

  Orgány státní správy, moci   výkonné a soudní, účastníci a další     osoby, pokud tak stanoví zákon

  6 let

  z.č. 240/2000 Sb.

   

  Evidence údajů o přechodných   změnách pobytů osob

  Adresní a identifikační údaje

   

  Osoby vedené v evidenci údajů o přechodných změnách pobytu osobv v Mob MOaP

  Orgány státní správy, moci   výkonné a soudní, účastníci a další     osoby, pokud tak stanoví zákon

  5 let

  z.č. 111/2006 Sb.

  z.č. 108/2006 Sb.

   

  Výkon sociální práce a poskytování sociálních služeb

  Adresní a identifikační údaje

  Citlivé údaje:

  Zdravotní stav

  Sociální a majetkové poměry

  Osoby nacházející se   v nepříznivé sociální situaci - klienti

  orgány státní správy, moci výkonné a soudní, klienti,  ti kdož prokáží právní nebo jiný vážný   důvod

  5 let od vyřazení spisu

  z.č. 359/1999 Sb.

   

   

  Výkon sociálně-právní   ochrany dětí

  Adresní a identifikační údaje, 

  Citlivé údaje:

  Zdravotní stav

  Sociální a majetkové poměry

  Osobnostní  poměry nezletilého

   

  Nezletilé děti, rodiče,   poručník, opatrovník, jiné osoby zajišťující péči o dítě, osoby, které chtějí   převzít dítě do péče,  osoby žijící   s dítětem v domácnosti

  orgány státní správy, moci výkonné a soudní, rodiče, poručník,   opatrovník, jiné osoby zajišťující péči o dítě, zmocněnci rodičů,  školy a školská zařízení, NNO, zdravotnická   zařízení a další dotčené osoby, ti kdož prokáží právní nebo jiný vážný důvod

  15 let od vyřazení spisu Om

   

  z.č. 89/2012 Sb.

  Výkon veřejného opatrovníka

  Adresní a identifikační údaje

  Citlivé údaje:

  Zdravotní stav

  Sociální a majetkové poměry

  Osoby omezené ve   svéprávnosti, tj. opatrovanci a dále opatrovníci

  Orgány státní správy, moci   výkonné a soudní, opatrovanci a opatrovníci,    ti kdož prokáží právní nebo jiný vážný důvod

  5 let od vyřazení spisu

  z.č. 155/1995 Sb.

  z.č. 582/1991 Sb. 

  Řízení ve věci ustanovení zvláštního příjemce dávek důchodového pojištění

  Adresní a identifikační údaje

  Citlivé údaje:

  Zdravotní stav

  Příjemce důchodu, další osoby, o kterých to stanoví zákon

  Účastníci správního řízení

  5 let od vyřazení spisu     

  z.č. 13/1997 Sb.

   

  Výkon působnosti silničního správního úřadu

  Adresní a identifikační údaje

  Citlivé: zdravotní stav u   ZTP a ZTP/P

  Účastníci řízení a osoby   dotčené postupy silničního správního úřadu

  Orgány státní správy, moci   výkonné a soudní, účastníci a další dotčené osoby, ti kdož prokáží právní   nebo jiný vážný důvod

  10 let místní úpravy   silničního provozu, ostatní 5 let

  z.č. 114/1992 Sb.

   

  Výkon působnosti orgánu ochrany přírody a krajiny

  Adresní a identifikační údaje

  Účastníci řízení a osoby   dotčené postupy orgánu ochrany přírody a krajiny

  Orgány státní správy, moci   výkonné a soudní, účastníci a další dotčené osoby, ti kdož prokáží právní   nebo jiný vážný důvod  

  5 let

  z.č. 99/2004 Sb.

   

  Výkon státní správy na úseku rybářství

  Adresní a identifikační údaje

  Účastníci řízení a osoby   dotčené postupy správního orgánuna úseku rybářství

  Orgány státní správy, moci   výkonné a soudní, účastníci a další dotčené osoby, ti kdož prokáží právní   nebo jiný vážný důvod

  5 let od skončení   platnosti  rybářského lístku

  z.č. 334/1992 Sb.

   

  Výkon působnosti orgánu ochrany zemědělského půdního fondu

  Adresní a identifikační údaje

  Účastníci řízení a osoby   dotčené postupy orgánu ochrany zemědělského půdního fondu

  Orgány státní správy, moci   výkonné a soudní, účastníci a další dotčené osoby, ti kdož prokáží právní   nebo jiný vážný důvod   

  15 let

  z.č. 201/2012 Sb.

   

  Výkon působnosti orgánu ochrany ovzduší

  Adresní a identifikační údaje

  Účastníci a osoby dotčené postupy orgánu ochrany ovzduší

  Orgány státní správy, moci   výkonné a soudní, účastníci a další dotčené osoby, ti kdož prokáží právní   nebo jiný vážný důvod

  5 let

  z.č. 449/2001 Sb.

   

  Výkon státní správy na úseku myslivosti

  Adresní a identifikační údaje

  Účastníci a osoby dotčené postupy orgánu na úseku myslivosti

  Orgány státní správy, moci   výkonné a soudní, účastníci a další dotčené osoby, ti kdož prokáží právní   nebo jiný vážný důvod

  5 let od ukončení platnosti   loveckého lístku

  z.č. 185/2001 Sb.

   

  Výkon státní správy na úseku odpadového hospodářství

  Adresní a identifikační údaje

  Účastník a osoby dotčené postupy orgánu na úseku odpadového hospodářství

  Orgány státní správy, moci   výkonné a soudní, účastníci a další dotčené osoby, ti kdož prokáží právní   nebo jiný vážný důvod

  5 let

  z.č. 13/1997 Sb.

   

  Výkon působnosti speciálního   stavebního úřadu

  Adresní a identifikační údaje

   

  Účastníci řízení  a osoby dotčené postupy speciálního stavebního úřadu

  Orgány státní správy, moci   výkonné a soudní, účastníci a další dotčené osoby, ti kdož prokáží právní   nebo jiný vážný důvod

  10 let po odstranění stavby

  z.č. 183/2006 Sb.

   

  Výkon působnosti obecného   stavebního úřadu

  Adresní a identifikační údaje

   

  Účastníci řízení a osoby   dotčené postupy obecného stavebního úřadu

  Orgány státní správy, moci   výkonné a soudní, účastníci a další dotčené osoby, ti kdož prokáží právní   nebo jiný vážný důvod

  20 let po odstranění stavby

  z.č. 250/2016 Sb.

   

  O odpovědnosti za přestupky a řízení o nich

  Adresní a identifikační údaje

  Účastník řízení a osoby   dotčené výkonem přestupkové agendy

  Orgány státní správy, moci   výkonné a soudní, účastníci a další dotčené osoby, ti kdož prokáží právní nebo jiný vážný důvod

   5 let

  z.č. 256/2001 Sb.

  Pohřbení na náklady obce

  Adresní a identifikační údaje

  Mrtví, pozůstalí

  Orgány státní správy, moci   výkonné a soudní a další dotčené osoby, ti kdož prokáží právní nebo jiný   vážný důvod

  10 let

  Z.č.13/1997 Sb.,

  z.č. 89/2012 Sb.

  Škody na zdraví a na majetku

  Adresní a identifikační údaje

  Žadatel

  Rada MOb MOaP,  orgány státní správy, moci výkonné a soudní   a další dotčené osoby, ti kdož prokáží právní nebo jiný vážný důvod

  Škody na majetku 10 let

   

  Škody na zdraví 5 let.

  z.č. 565/1990 Sb.

   

  Vedení evidence poplatníků   místního poplatku ze psů a místního poplatku za užívání veřejného prostranství

  Adresní a identifikační údaje

   

  Poplatníci

  Orgány státní správy, moci   výkonné a soudní, účastníci a další dotčené osoby, ti kdož prokáží právní nebo jiný vážný důvod

  10 let po odhlášení   z evidence poplatníků  místního   poplatku ze psů; 10 let po uplynutí doby užívání veřejného prostranství

  z.č. 128/2000 Sb.

  Vymáhání pohledávek

  Adresní a identifikační údaje

   

  Dlužníci

  Orgány státní správy, moci   výkonné a soudní, účastníci a další dotčené osoby, ti kdož prokáží právní   nebo jiný vážný důvod

  15 let po ukončení vymáhání

  z.č. 128/2000 Sb.

  z.č. 246/1992 Sb.

  Evidence chovatelů psů

  Adresní a identifikační údaje

  Chovatelé psů

  Orgány státní správy, moci   výkonné a soudní, účastníci a další dotčené osoby, ti kdož prokáží právní   nebo jiný vážný důvod

   5 let po odhlášení z evidence chovatelů

  Z.č. 563/2004 Sb.

  Vyhl. Č.54/2005 Sb.

  Konkurzní řízení na ředitele PO

  Adresní a identifikační údaje,  státní příslušnost, rodinný   stav, zdravotní pojišťovna, RT, LO, doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání,   číslo OP nebo číslo povolení k TP

  Citlivý údaj:

  Zdravotní stav

  Uchazeči

  Rada MOb MOaP, KU MSK,   Česká školní inspekce

  5 let

  z.č. 128/2000 Sb.

  Ocenění cenou města, městského obvodu

  Adresní a identifikační údaje

   

  Nominovaní

  MMO, Rada MOb MOaP

  5 let

  z.č. 128/2000 Sb.

  Poskytnutí dotací

  Adresní a identifikační údaje

  Žadatelé

  MMO, Rada MOb,   Zastupitelstvo MOb

  10 let

  z.č. 280/2009  Sb.

  Vymáhání nedoplatků místních poplatků

  Adresní a identifikační údaje

   

  Dlužníci

  Orgány státní správy, moci   výkonné a soudní, účastníci a další dotčené osoby, ti kdož prokáží právní nebo jiný vážný důvod

  10 let po ukončení vymáhání

   

  z.č. 280/2009  Sb.

   

  Vymáhání nedoplatků pokut

  Adresní a identifikační údaje

   

  Dlužníci

   Orgány státní správy, moci   výkonné a soudní, účastníci a další dotčené osoby, ti kdož prokáží právní nebo jiný vážný důvod

   

  15 let po ukončení vymáhání

  z.č.13/1997 Sb.   

   

  Výdej parkovacích karet

  Adresní a identifikační údaje   

   

  Žadatel, vlastník nebo provozovatel  vozidla 

  Orgány státní správy, moci výkonné a soudní, MMO 

   1 rok

  z. č. 89/2012, občanský zákoník z.č. 128/2000   Sb.

  Vedení  evidence nájemců a vypůjčitelů nemovitostí

  Adresní a identifikační údaje

   

  Nájemci  a vypůjčitelé nemovitostí

  Orgány státní správy a samosprávy, moci   výkonné a soudní, účastníci a další dotčené osoby, ti kdož prokáží právní   nebo jiný vážný důvod

  10 let po ukončení nájmu nebo výpůjčky

  z.č. 128/2000 Sb.

  z.č. 89/2012, občanský zákoník, speciální zákon

  Vedení evidence plátců služebnosti (věcné břemeno)

  Adresní a identifikační údaje

  Plátci služebnosti (věcných břemen)

  Orgány státní správy a samosprávy, moci   výkonné a soudní, účastníci a další dotčené osoby, ti kdož prokáží právní   nebo jiný vážný důvod

  10 let po ukončení smlouvy o služebnosti   –(věcné  břemeno)

  z. č. 89/2012, občanský zákoník z.č. 128/2000     Sb.

  Vedení evidence kupujících nemovitostí

  Adresní a identifikační údaje

   

  Kupující nemovitostí

  Orgány státní správy a samosprávy, moci výkonné a soudní, účastníci a další dotčené osoby, ti kdož prokáží právní nebo jiný vážný důvod

  10 let po ukončení uzavření kupní smlouvy

 16. III. Informace zveřejňované podle zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů

   

  S účinností od 1. 9. 2017 v  souladu s ustanovením § 13 odst. 1 zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění zákona č. 14/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, se stává ústředním orgánem státní správy pro střet zájmů, i centrálním evidenčním orgánem pro všechna oznámení veřejných funkcionářů, Ministerstvo spravedlnosti.

  Dle ustanovení § 13 odst. 3 a 4 zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších přepisů má každý právo na základě písemné žádosti bezplatně nahlížet do příslušného registru a pořizovat si z něj opisy a výpisy. Do registru je možné nahlížet osobně u evidenčního orgánu nebo v elektronické podobě prostřednictvím veřejné datové sítě. Výpisy a opisy evidenční orgán neověřuje a tyto listiny nemají charakter veřejných listin. Veškeré údaje vedené v registru mohou být použity a dále zpracovávány pouze za účelem zjištění případného střetu zájmů při výkonu funkce veřejného funkcionáře.

 17. IV. Informace o výsledcích kontrol podle § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)

  Informace o výsledcích kontrol za rok 2018