Rada městského obvodu

Složení, jednací řád, schůze, usnesení, komise

Rada městského obvodu má 9 členů. Tvoří ji starosta městského obvodu, 4 místostarostové městského obvodu a další členové rady zvolení zastupitelstvem městského obvodu. Rada se ze své činnosti zodpovídá zastupitelstvu městského obvodu. Do její působnosti patří zejména zabezpečování hospodaření městského obvodu podle schváleného rozpočtu, plnění úkolů zřizovatele vůči příspěvkovým organizacím nebo organizačním složkám zřízeným zastupitelstvem městského obvodu, zřizování komisí a řízení jejich činností, rozhodování o organizační struktuře úřadu městského obvodu, zřizování jednotlivých odborů úřadu a jmenování vedoucích odborů, uzavírání nájemních smluv a smluv o výpůjčce.
Schůze rady městského obvodu se konají pravidelně podle schválených termínů schůzí rady městského obvodu. Rada městského obvodu jedná podle jednacího řádu rady městského obvodu. Jednání rady městského obvodu jsou neveřejná.

Složení rady

Jednací řád

Schůze rady

Usnesení, hlasování rady

Komise rady

Koaliční dohoda