Ztráty a nálezy

Problematiku ztrát a nálezů upravuje ustanovení § 1045 - 1065 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Dle ustanovení § 1052 občanského zákoníku je ten, kdo najde ztracenou věc, povinen ji vydat vlastníkovi, nebo tomu, kdo ji ztratil.

OPUŠTĚNÉ VĚCI A ODPAD NEJSOU AGENDOU ZTRÁT A NÁLEZŮ.

Byla-li movitá věc, která pro vlastníka měla zřejmě jen nepatrnou hodnotu, zanechána na místě přístupném veřejnosti, považuje se za opuštěnou bez dalšího. Takovéto věci nejsou jako nález přijímány.

Rovněž věci bez hodnoty (klíče, řetězy, staré baterie, apod.), věci, které rychle podléhají zkáze, věci silně znečištěné, zapáchající, vlhké, či plesnivé (staré oděvy, obuv, prádlo, deky, staré kabelky, apod.).

Do agendy ztrát a nálezů podle dikce nového občanského zákoníku dále nespadají věci viditelně poškozené, jako např. nefunkční elektronika, televizory, rádia, monitory, kola, apod. u nichž je mechanismus poškozen nebo chybí, a věc je nepoužitelná.

Pokud je věc nalezena ve veřejné budově nebo veřejném dopravním prostředku, odevzdá nálezce nález provozovateli tohoto zařízení.

Je-li nalezeno zvíře, u něhož je zjevné, že mělo vlastníka a nelze-li z okolností poznat, komu má být vráceno, oznámí nálezce nález bez zbytečného odkladu obci.

Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz zveřejňuje věci a zvířata nalezené v rámci městského obvodu na úřední desce ZDE a souhrnně za celé statutární město Ostrava na webových stránkách ZDE.