Prominutí pohledávek (sankcí) – generální pardon

INFORMACE

pro dlužníky městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz o možnosti prominutí poplatků z prodlení, úroků z prodlení a smluvních pokut

Informujeme občany, že Zastupitelstvo městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz usnesením č. 0123/ZMOb1418/13/16 ze dne 20. 10. 2016 schválilo Zásady ZAS 2016 – 04 Zásady pro prominutí poplatků z prodlení, úroků z prodlení a smluvních pokut (dále jen „Zásady“), které stanovují podmínky, za kterých Rada městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz a Zastupitelstvo městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz budou rozhodovat o prominutí sankcí (poplatků z prodlení, úroků z prodlení a smluvních pokut) až do výše 100 % dlužníkům z pohledávek vzniklých ze smluvních vztahů v samostatné působnosti městského obvodu, na jejichž zaplacení vznikl městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz nárok z důvodu prodlení při plnění smluvních povinností peněžité povahy dlužníkem. Zásady nabývají účinnosti dne 1. 11. 2016.

Dle těchto Zásad je žadatel oprávněn podat žádost o prominutí 100 % sankce vzniklé z pohledávek ze smluvních vztahů v samostatné působnosti městského obvodu, s termínem vzniku pohledávky nejpozději do 31. 12. 2014, za podmínky, že:

a)       uhradil nebo uhradí základní dluh a náklady řízení vztahující se ke konkrétní pohledávce v termínu do 31. 3. 2017,

b)      uzavřel nebo uzavře dohodu o splátkách dluhu a nákladů řízení vztahujících se ke konkrétní pohledávce do 31. 3. 2017 s dobou splatnosti pohledávky v maximálně 60měsíčních splátkách a tento dluh v dohodnuté době uhradí.

Pokud dlužník chce využít možnosti podat žádost o prominutí 100 % poplatků z prodlení, úroků z prodlení a smluvních pokut, je nutno postupovat takto:

a)       doplatit základní jistinu a náklady řízení nejpozději do 31. 3. 2017, a to:

► na účet městského obvodu, vedený u Komerční banky Ostrava a.s, číslo účtu 19-923761/0100 nebo číslo účtu 27-2501080247/0100, variabilní symbol sdělí odbor financí a rozpočtu, oddělení místních poplatků a pohledávek Úřadu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, nebo

► v pokladně městského obvodu, náměstí Dr. E. Beneše 555/6, 729 29 Ostrava-Moravská Ostrava v úřední dny:   

Po a St               8,00 hod. – 11,30 hod.  a  12,30 hod. – 17,00 hod.,

Út                      8,00 hod. – 11,30 hod.,

Čt                      8,00 hod. – 11,30 hod.  a  12,30 hod. – 14,00 hod.     

Za den úhrady se považuje den připsání částky na účet městského obvodu.

Formulář žádosti o prominutí dlužné částky je možno stáhnout z webových stránek městského obvodu www.moap.cz/cs/obcan/formulare/formulare nebo si žádost vyzvednout na odboru financí a rozpočtu, oddělení místních poplatků a pohledávek Úřadu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz. 

b)      uzavřít nejpozději do 31. 3. 2017 dohodu o splátkách dlužné částky (základní dluh a náklady řízení) s dobou splatnosti pohledávek v maximálně 60měsíčních splátkách.

Formulář žádosti o uzavření dohody o splátkách dlužné částky je možno stáhnout z webových stránek městského obvodu www.moap.cz/cs/obcan/formulare/formulare nebo si žádost vyzvednout na odboru financí a rozpočtu, oddělení místních poplatků a pohledávek Úřadu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz.  

V případě jakýchkoliv dotazů ve věci výše uvedené informace se obraťte na Úřad městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, odbor financí a rozpočtu, oddělení místních poplatků a pohledávek, náměstí Dr. E. Beneše 555/6, Ostrava-Moravská Ostrava, 2. patro, kanc. č. 250.

Kontakty na zaměstnance odboru financí a rozpočtu, oddělení místních poplatků a pohledávek:

Lucie Dziadurová, tel. 599 442 841, email: ldziadurova@moap.ostrava.cz

Barbora Saloňová , tel. 599 442 844, email: bsalonova@moap.ostrava.cz

Martina Indráková, tel. 599 442 845, email:

Ing. Martin Jedlička, tel. 599 442 830, email: