Zápisy dětí do základních škol městského obvodu

Termíny zápisů do 1. tříd základních škol městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz pro školní rok 2020/2021

Termíny zápisů do 1. tříd základních škol městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz pro školní rok 2020/2021 jsou dostupné na následujícím odkaze: Zápisy , nebo na internetových stránkách jednotlivých škol, které jsou dostupné v sekci Školství – Základní školy.

Povinnost zápisu dětí k plnění školní docházky do základních škol je dána zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „školský zákon“).

Ve školském zákoně je dáno, že povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne 6 roku věku, pokud mu není povolen odklad. Dítě, které dosáhne 6 roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. K plnění povinné školní docházky dle předchozí věty je možné přihlásit i dítě narozené v období od září do konce prosince, podmínkou přijetí ovšem je, aby zákonný zástupce společně s žádostí o přijetí předložil škole i doporučující vyjádření školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologická poradna, speciálně pedagogické centrum). Tímto způsobem je možné přihlásit k plnění povinné školní docházky i dítě narozené od ledna do konce června, zde je podmínkou přijetí nejen žádost zákonného zástupce a doložení doporučujícího vyjádření školského poradenského pracoviště, ale i vyjádření odborného lékaře.

Zákonný zástupce je dle školského zákona povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku. Místo a dobu zápisu do prvního ročníku základního vzdělávání stanovuje ředitel školy. Viz termíny zápisů jednotlivých škol městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz: Zápisy.

UPOZORNĚNÍ: nesplní-li zákonný zástupce povinnost přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, dopouští se tím dle školského zákona přestupku, za který lze uložit pokutu až do výše 5.000 Kč.

Do spádových škol jsou k plnění povinné školní docházky přednostně přijímaní žáci s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu a žáci umístění v tomto obvodu ve školském zařízení pro výkon ústavní, ochranné výchovy nebo ve školském zařízení pro preventivně výchovnou péči, a to do výše povoleného počtu žáků. Školským obvodem všech spádových škol zřizovaných městským obvodem Moravská Ostrava a Přívoz (viz Základní školy) je území tohoto městského obvodu.